ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων


ΕΣΠΑ – Χρηματοδότηση

Αναπτυξιακή ώθηση για κάθε επιχείρηση!

 • Διερεύνηση δυνατοτήτων επιδότησης επενδυτικών σχεδίων.
 • Σχεδιασμός και κατάρτιση φακέλου.
 • Παρακολούθηση και καθοδήγηση έως την υλοποίηση.
 • ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμος, Leader, Ευρωπαϊκά προγράμματα (Intereg, Horizon κ.ά.).
Διαβάστε αναλυτικότερα
Σήμερα είναι η καλύτερη εποχή για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, με σύμμαχο τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού Δημοσίου.
Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας:
- Τη δωρεάν διερεύνηση της επιλεξιμότητας ένταξης της επιχείρησής σας σε συγχρηματοδοτούμενη δράση.
- Την καθοδήγηση στις προκαταρκτικές ενέργειες ένταξης της επιχείρησης σε πρόγραμμα και αφορούν στη νομική μορφή, τη λογιστική διαχείριση και άλλα χαρακτηριστικά της.
- Την κατάστρωση επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος και με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησής σας.
- Τη διαμόρφωση, σύνταξη και κατάθεση του φακέλου – αίτησης υπαγωγής σας σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.
- Τη συλλογή - σε συνεργασία μαζί σας- όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
- Την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος μετά την ένταξη της επιχείρησης και την υποστήριξή της σε ό,τι αφορά στην τήρηση των διαδικασιών, στην υποβολή των απαιτούμενων παραστατικών για τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις και στην τήρηση των κανόνων του προγράμματος.
- Την υποβολή των απαιτούμενων παραστατικών και των εκθέσεων για τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις.
- Την τήρηση των κανόνων του προγραμματος και την επικοινωνία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για την καταβολή της χρηματοδότησης.
 • Επιχειρούμε Έξω

Περισσότερα
 • Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Περισσότερα
 • Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Περισσότερα
 • Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Περισσότερα
 • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Περισσότερα
 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Α' Κύκλος)

Περισσότερα
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Α' Κύκλος)

Περισσότερα
 • Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)

Περισσότερα
 • Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Α' Κύκλος)

Περισσότερα
 • Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Περισσότερα
 • Εξοικονομώ κατ' Οίκον ΙΙ

Περισσότερα
 • Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ

Περισσότερα
 • Ψηφιακό Βήμα

Περισσότερα
 • Ψηφιακό Άλμα

Περισσότερα
 • Γενική Επιχειρηματικότητα

Περισσότερα
 • Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Β' Κύκλος)

Περισσότερα
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Β' Κύκλος)

Περισσότερα
 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

Περισσότερα

Νέα για

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΠΑ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ