ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Crisis management


Θωρακίζοντας την επιχείρησή σας!

  • Εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Επιχειρηματικής Κρίσης.
  • Ελαχιστοποίηση των απωλειών και αντιμετώπιση των απειλών.
  • Διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων, της φήμης, της πελατείας και του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.
Διαβάστε αναλυτικότερα
Διαχείριση κρίσεων (Crisis Management) είναι η μεθοδολογία που περιλαμβάνει: συγκεκριμένο σχέδιο, στόχους, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο για την επίλυσηπιθανών επιχειρηματικών εμπλοκών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν απώλειες.

Ο στόχος της Διαχείρισης Κρίσεων είναι να επιβιώσει η εταιρεία έπειτα από μία ενδεχόμενη κρίση, με τη φήμη, την πελατεία, τον κύκλο εργασιών και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της.

Για την πλήρη επανόρθωση της υπό κρίση επιχείρησης, θεωρείται άκρως απαραίτητη η ελαχιστοποίηση απώλειας πόρων, καθώς και η όποια εξοικονόμησή τους.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα στάδια:

- Ορισμός – Εντοπισμός - Ταυτοποίηση κρίσης
- Δημιουργία αντικειμενικής εικόνας της επιχείρησης
- Αποτίμηση και διαχείριση του κινδύνου
- Επιλογή & Σχεδιασμός ευέλικτης πολιτικής αντιμετώπισης

- Εφαρμογή & Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης
- Διαχείριση πιστωτών – προμηθευτών – πελατών
- Ετεροχρονισμός οφειλών – Εκπόνηση Cash Flow αποπληρωμής οφειλών (ποιες θα πληρωθούν, ποιες θα ρυθμιστούν, ποιες δε θα πληρωθούν)
- Ρευστοποίηση αποθεμάτων και παγίων
- Ελεγχόμενη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο
- Διαχείριση οφειλών προσωπικού
- Διαχείριση Διαταγών Πληρωμής, Κατασχέσεων, Πλειστηριασμών
- Ολοσχερής Διαγραφή από τον Τειρεσία (μετά την εξόφληση των οφειλών)
- Φορολογικός / Λογιστικός έλεγχος και ομαλοποίηση της εταιρείας

- Διατήρηση εταιρικού status και παρουσίας, μέσω εταιρικών σχημάτων στο εξωτερικό, με νόμιμη δραστηριοποίηση στην Ελλάδα
- Προετοιμασία για τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος νέας επαγγελματικής δραστηριότητας
- Εφαρμογή συστημάτων πρόληψης
- Εφαρμογή σχεδίου προστασίας περιουσιακών στοιχείων
- Εσωτερική αναχρηματοδότηση της επιχείρησης

- Ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή
- Σχέδιο αναδιοργάνωσης
- Διαχείριση Brand name επιχείρησης

Νέα για

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ