«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ Επιχειρήσεων» Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-27

Η Δράση ενθαρρύνει,την ανάπτυξη σύγχρονων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, θετική συμβολή στη προστασία του περιβάλλοντος και δημιουργία νέων ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Ημερομηνία Υποβολής: 18/12/2023 έως 29/02/2024

Ποιους αφορά:

Υπό Ίδρυση ΜμΕ:

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα  δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Νεοσύστατες ΜμΕ:

Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχε​​ιπαρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
  1. Εξοπλισμός, (Παραγωγικός, Ψηφιακός Εξοικονόμησης Ενέργειας) – Μεταφορικά Μέσα
  1. Λογισμικό και Δικαιώματα Χρήσης Προγραμμάτων Λογισμικού
  1. Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  1. Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  1. Δαπάνες Προβολής – Προώθησης & Δικτύωσης
  1. Έμμεσες Δαπάνες

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ franchising , πρωτογενούς τομέα, λιανικού εμπορίου, εστίασης, τουρισμού & αθλητικοί σύλλογοι

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:30.000€ έως 400.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:από 45%έως 60% υπό προϋποθέσεις.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνίαδηµοσίευσηςτηςΑναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Μέγιστη διάρκεια υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου:Εικοσι τέσσερεις (24) µήνεςαπό την ηµεροµηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Η προκύρηξη της δράσης (pdf)