Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-27

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-27

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνοντας την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, που θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Ημερομηνία Υποβολής: 18/12/2023 έως 29/02/2024

Ποιους αφορά

Υπό Ίδρυση ΜμΕ:

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα  δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Νεοσύστατες ΜμΕ:

Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχε​​ιπαρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
  1. Εξοπλισμός, (Παραγωγικός, Ψηφιακός, Εξοικονόμησης Ενέργειας) – Μεταφορικα Μέσα
  1. Λογισμικό και Δικαιώματα Χρήσης Προγραμμάτων Λογισμικού
  1. Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  1. Μελέτες – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  1. Δαπάνες Προβολής – Προώθησης & Δικτύωσης
  1. Έμμεσες Δαπάνες

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:80.000€ έως 400.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:από 45%έως 60% υπό προϋποθέσεις.

Η προκυρηξη της δράσης (pdf)