ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
5 Δεκεμβρίου, 2014
Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ
5 Δεκεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Η Δράση «Νησιωτική – Τουριστική Επιχειρηματικότητα», συνολικού προϋπολογισμού €80 εκατ., χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης, με πολύ ελκυστικούς όρους, μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και με τη συνδρομή κεφαλαίων του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσω της Δράσης χρηματοδοτείται το 70% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού / επιχειρηματικού σχεδίου και το υπόλοιπο τουλάχιστον 30% καλύπτεται με ιδία συμμετοχή της επιχείρησης.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καταβάλλεται από διαθέσιμα της επιχείρησης, τα οποία δεν θα έχουν χαρακτηριστικά κρατικής ενίσχυσης.

Σκοπός

Η Δράση «Νησιωτική – Τουριστική Επιχειρηματικότητα» αποσκοπεί στη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας, μέσω της κάλυψης των κενών ρευστότητάς τους, με τελική επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και ειδικότερα:

 • την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές,
 • τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
 • την καλύτερη ανταπόκριση των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου,
 • την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας και ανάπτυξης για το νησιωτικό ελληνικό τουρισμό.


Χαρακτηριστικά Δανείου

Χρεολυτικό δάνειο ποσού από €10.000 έως €30.000, με διάρκεια αποπληρωμής έως 4 έτη και επιτόκιο:

 • είτε μηδενικό (0%), για επιχειρήσεις που υλοποιούν επένδυση σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους,
 • είτε σταθερό 2,80%, για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις σε νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων.

Το μηδενικό επιτόκιο ισχύει επίσης και για επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα λάβουν χώρα σε νησιά της ελληνικής επικράτειας, με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (Ορισμός ΕΕ ΕΚ 361/2006), οι οποίες έχουν έδρα μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας και πιο συγκεκριμένα:

για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας,
για επενδυτικά δάνεια (επενδύσεις), δύναται να έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε νησιωτική περιοχή της χώρας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

Η επιλεξιμότητα δαπανών αφορά τιμολόγια και ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα τεκμηριώσεως λειτουργικών δαπανών, εκδόσεως από 21/2/2013.

Το δάνειο θα εκταμιεύεται από την Τράπεζα απευθείας προς εξόφληση σε λογαριασμούς των προμηθευτών, λογαριασμού μισθοδοσίας, τέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών κ.λπ.

Ως μη επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

 • οι δαπάνες που εξαιρεί ο Κανονισμός ΕΚ 1998/2006
 • ο ΦΠΑ των επιλέξιμων δαπανώνΔιάρκεια Δράσης

Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ξεκίνησε την 10.06.2013 και ισχύει μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της Δράσης.

Αιτήσεις υποβάλλονται στα καταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών:

 • Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
 • Alpha Τράπεζα
 • Eurobank
 • Νέα Proton Τράπεζα
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 • Παγκρήτια Συνεταιριστική
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας
 • Τράπεζα Aττικής
 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας