Τέλος επιτηδεύματος: πότε επιβάλλεται αναλογικά

Κούρεμα καταθέσεων: Πότε μπορεί να γίνει, ποιοι απειλούνται
3 Ιουλίου, 2015
Η Δικαιοσύνη "ακολουθεί" την τραπεζική αργία
8 Ιουλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Τέλος επιτηδεύματος: πότε επιβάλλεται αναλογικά

6/7/2015

Με την υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ/Β1090759/ΕΞ/2.7.2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δόθηκαν αρμοδίως οι κατωτέρω διευκρινίσεις, όσον αφορά την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος για επιτηδευματίες/ελεύθερους επαγγελματίες κι επιχειρήσεις που λειτουργούν ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής: α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως. β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως. γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως. δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως. Τα ως άνω ποσά επιβάλλονται για τα οικονομικά έτη 2013 και επόμενα. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ως μήνας. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1167/ 2.8.2011 Α.Υ.Ο., με την οποία καθορίστηκε, μεταξύ άλλων, η διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους επιτηδεύματος που προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις που ασκούσαν το επάγγελμα ή την επιχείρησή τους για ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση 2010, υπάγονται στην επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, το οποίο περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας τους, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί δήλωση διακοπής δραστηριότητας. Εξάλλου, με το αριθ. Δ12Β 1114958 ΕΞ/16.8.2011 έγγραφό μας προς τη ΓΓΠΣ διευκρινίστηκε ότι το τέλος επιτηδεύματος, σε περίπτωση που οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις ασκούσαν το επάγγελμα ή την επιχείρησή τους για ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση 2010, περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας τους και εφόσον έχει ήδη υποβληθεί δήλωση διακοπής της δραστηριότητας.

Διάστημα μηνός (συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών της έναρξης και της διακοπής εργασιών) μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών λογίζεται ολόκληρος μήνας. Κάθε μήνας θεωρείται ότι έχει τριάντα (30) ημέρες. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις εποχιακές επιχειρήσεις εφόσον μέσα στη χρήση 2010 έχουν πραγματοποιήσει διαδοχικές ενάρξεις και διακοπές. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, σχετικά με τον περιορισμό του τέλους επιτηδεύματος ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής εργασιών μέσα στη χρήση, σε περίπτωση λειτουργίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για ορισμένους μήνες μέσα στη χρήση, λόγω έναρξης εργασιών εντός αυτής (υποδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδος), το τέλος επιτηδεύματος επιβάλλεται περιοριζόμενο στους εντός της χρήσης μήνες λειτουργίας των πιο πάνω προσώπων.