Προσδοκίες για αυξημένες ροές κοινοτικών κονδυλίων

Νέα προγράμματα ενίσχυσης για ανέργους και επιχειρήσεις
11 Σεπτεμβρίου, 2015
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος: Επτά προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων
11 Σεπτεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Προσδοκίες για αυξημένες ροές κοινοτικών κονδυλίων

[:el]11/9/2015

Περισσότερα κονδύλια σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο αναμένουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το νέο ΕΣΠΑ, καθώς η πολυετής κρίση που κατέστρεψε έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων επιβάλλει την ανακατεύθυνση σημαντικού μέρους των κοινοτικών και των εθνικών πόρων που θα εισρεύσουν στην Ελλάδα έως το 2020.

Η συμφωνία της 13ης Ιουλίου που πέραν των άλλων προβλέπει και την επιτήρηση των διαδικασιών αξιοποίησης των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ καθιστά σαφές ότι οι δαπάνες θα πρέπει να είναι στοχευμένες, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγική βάση της χώρας. Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάζονται στενά με τις ελληνικές αρχές για την εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, καθώς και οι δύο πλευρές κρίνουν ότι δεν είναι μόνο θέμα να δαπανώνται τα χρήματα, αλλά και να δαπανώνται με σύνεση. Κοινός στόχος είναι να εξασφαλισθεί ότι οι επενδύσεις θα στοχεύουν σε βασικούς τομείς που θα δημιουργούν ανάπτυξη, όπως η έρευνα, η καινοτομία και η στήριξη επιχειρήσεων για να αναπτυχθούν και να διεθνοποιηθούν.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων αυτών, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας σε συνεργασία με αρμόδια στελέχη της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής της Κομισιόν καταστρώνουν ένα πλέγμα χρηματοδοτικών δράσεων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των ομάδων πολιτών (άνεργοι πτυχιούχοι) που θα μπορούσαν να προχωρήσουν στη δημιουργία νέων μικρών, αλλά και καινοτόμων επιχειρήσεων. Ο στόχος είναι αφενός η ανάπτυξη της οικονομίας και αφετέρου η αντιμετώπιση της ανεργίας, που ειδικά για τους νέους έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις.

Σύμφωνα με παράγοντες του οικονομικού επιτελείου, η «δεξαμενή των ελληνικών επιχειρήσεων έχει στερέψει σε επικίνδυνο βαθμό με αποτέλεσμα να επείγει η άμεση διάσωση και ανάπτυξη χιλιάδων υφισταμένων επιχειρήσεων που έχουν εξουθενωθεί από την κρίση, αλλά και η δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων επιχειρήσεων εντός των αμέσως επόμενων ετών».

Ο στόχος κάθε άλλο παρά εύκολος είναι, πολύ δε περισσότερο σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας, συρρίκνωσης της οικονομίας και επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων και εν γένει απαισιοδοξίας. Παρά ταύτα, όμως, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι ένα σημαντικό τμήμα του υφιστάμενου και του εν δυνάμει επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας θα ανταποκριθεί στα κίνητρα που θα δοθούν ώστε να προχωρήσουν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ή και την ίδρυση επιχειρήσεων στους χαρακτηριζόμενους (εννέα στον αριθμό) τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα στους εξής:

 1. Στον αγροδιατροφικό τομέα
 2. Στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 3. Στον τομέα Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων
 4. Στον τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών
 5. Στον τομέα (νέων) Υλικών, Δομικών Προϊόντων και Κατασκευών
 6. Στον τομέα Περιβαλλοντικών Βιομηχανιών
 7. Στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 8. Στον τομέα Υγείας
 9. Στον τομέα Τουρισμού

 

Οι στόχοι

Εν συντομία, τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που αναμένονται στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου θα αποσκοπούν:

 • Στην ενίσχυση των πολιτικών βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων, με δράσεις, μέτρα και πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης και βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών, δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων, αξιοποίησης των επιχειρηματικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στους τομείς του περιβάλλοντος, της εξοικονόμησης ενέργειας, της ποιότητας όπως και νέων μορφών εταιρικών συνεργασιών (clusters), πόλοι ανταγωνιστικότητας, δικτυώσεις, αλυσίδες αξίας, που διευκολύνουν την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, αξιοποιούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις συνέργειες σε περιφερειακό επίπεδο, όπως και σε ειδικότερους τομείς.
 • Στην ανάδειξη-ένταξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, της εξωστρέφειας με προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και της χρήσης όλων των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και υποδομών, στο σχεδιασμό των επιχειρήσεων, ως βασικών παραγόντων ανάπτυξης και ισχυροποίησης της θέσης τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αλλά και επιτυχούς αντιμετώπισης της κρίσης που διέρχεται η χώρα τα τελευταία χρόνια.
 • Στην προώθηση και στήριξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας σε σύγχρονους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και νέων τεχνολογιών, ως βασικού παράγοντα σύγχρονης μεγέθυνσης της παραγωγής και της οικονομίας.
 • Στη σταδιακή αποσύνδεση των επιχειρήσεων από τις παραδοσιακές μορφές του συστήματος ενισχύσεων και αντικατάστασή τους με σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και θεσμούς που παρέχουν ευελιξία και δυνατότητες αντιμετώπισης των δημοσιονομικών και άλλων περιορισμών που υπάρχουν στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, αλλά και ορθολογικότερης αξιοποίησης των οικονομικών πόρων.

 

Απλοποίηση διαδικασιών

Βασική παράμετρος για την επιτυχή αξιοποίηση των κονδυλίων της νέας προγραμματικής περιόδου και τη δημιουργία στέρεας βάσης ανάπτυξης είναι και η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η ολοκλήρωση των ρυθμίσεων του νέου θεσμικού πλαισίου (Ν. 4262/2014) για την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και η δημιουργία των σχετικών δομών και υποδομών υποστήριξης της εφαρμογής παρέχουν ελπιδοφόρες προοπτικές βελτίωσης του συστήματος αδειοδότησης. Ωστόσο η προσπάθεια στον τομέα αυτό θα πρέπει να λάβει μόνιμο χαρακτήρα.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]