Προδημοσίευση πρόσκλησης για την ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας

Επιδοτήσεις για επαγγελματική κατάρτιση στον ιδιωτικό τομέα
22 Ιανουαρίου, 2016
Οι νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων
22 Ιανουαρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Προδημοσίευση πρόσκλησης για την ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας

[:el]22/01/2016

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 προχώρησε στην προδημοσίευση πρόσκλησης για την Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 και συγκεκριμένα στους τομείς «Μικροηλεκτρονικής» (περιλαμβανομένων των εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων και καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής) και «Προηγμένων υλικών».

Η Δράση  «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3» εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Η πρόσκληση αφορά την ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αλλά και συνεργατικών σχηματισμών τους για τη διενέργεια ερευνητικών και καινοτομικών έργων στους παραπάνω τομείς σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει κατά τη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει διεξαχθεί στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο κείμενο συμπερασμάτων, χωρίς να αποκλείονται άλλες προτάσεις συναφείς με τους τομείς αυτούς.

Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα μήνα.[:]