Επιδοτήσεις για επαγγελματική κατάρτιση στον ιδιωτικό τομέα

Mέχρι τέλος του μήνα τα τέσσερα «νέα» προγράμματα του ΕΣΠΑ
22 Ιανουαρίου, 2016
Προδημοσίευση πρόσκλησης για την ενίσχυση της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας
22 Ιανουαρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Επιδοτήσεις για επαγγελματική κατάρτιση στον ιδιωτικό τομέα

[:el]22/01/2016

Στην αξιοποίηση των επιδοτουμένων από τον ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0,24 έτους 2016) προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων τους μπορούν να προχωρήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για το τρέχον έτος και συνεπώς οι ενδιαφερόμενες Μμε μπορούν να καταρτίσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις προς έγκριση.

Σε κάθε περίπτωση, τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να υλοποιηθούν έως τις 20 Δεκεμβρίου 2016. Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (http://laek.oaed.gr).

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24 έτους 2016 μπορούν να λάβουν μέρος ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση ένταξης είναι η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2015.

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2015 διαμορφώνεται ως εξής:
■    Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλει η επιχείρηση το 2016, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
■    Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλει το 2016.
■    Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το 2014 μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ 2015 που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ το 2016.
■    Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει το 2015, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού το 2016.

Στην εγκύκλιο, η οποία έρχεται ως συνέχεια της δημοσίευσης στο ΦΕΚ της σχετικής απόφασης του ΔΣ του Οργανισμού , τονίζεται μεταξύ άλλων ότι:

-Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει.

-Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

-Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως και την 20/12/2016

-Ένας εργαζόμενος δύναται να καταρτισθεί μέχρι 100 ώρες συνολικά κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης απόφασης. Δεν προσμετράται ως συμμετοχή εργαζομένου σε πρόγραμμα κατάρτισης η περίπτωση ακύρωσης προγράμματος από την επιχείρηση

Η εγκύκλιος του ΟΑΕΔ.[:]