Ποιοι δικαιούνται και σε τι ποσοστό επιδότηση στεγαστικού δανείου

Αποκλιμακώνονται τα επιτόκια σε επιχειρηματικά, στεγαστικά δάνεια
11 Ιουνίου, 2021
Πώς μοιράζονται έξτρα κονδύλια 1,6 δισ. του ΕΣΠΑ 2014-2020
18 Ιουνίου, 2021
Δείτε τα όλα

Ποιοι δικαιούνται και σε τι ποσοστό επιδότηση στεγαστικού δανείου

11/06/2021

Ο νέος πτωχευτικός νόμος και η 2η Ευκαιρία δίνουν τη δυνατότητα δυνατότητα σε οφειλέτες να λαμβάνουν κρατική επιδότηση για την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου. Το επίδομα αυτό μπορεί να δίνεται είτε μετά τη ρύθμιση που εξωδικού μηχανισμού είτε στην περίπτωση πτώχευσης, δηλαδή στην περίπτωση που ο δανειολήπτης πληρώνει ενοίκιο (αντί για δόση) για 12 έτη. Ωστόσο, τα κριτήρια είναι είναι αυστηρά, με στόχο να περιοριστεί η βοήθεια σε πραγματικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να καλλιεργήσει κουλτούρα πληρωμών.

Η πρώτη βασική προϋπόθεση για το επίδομα είναι ότι αυτό αφορά μόνο στην πρώτη κατοικία και μόνο για ευάλωτους οφειλέτες. Μάλιστα ο νέος νόμος περιγράφει με ακρίβεια την έννοια του ευάλωτου οφειλέτη και δεν αφήνει τον ορισμό να προσδιορίζεται εξωδικαστικά ή δικαστικά ή με βάση το ελάχιστο όριο διαβίωσης. Επιπλέον, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί και τα κριτήρια ενός άλλου νόμου που αφορά στο επίδομα στέγασης. Συνεπώς, την επιδότηση δικαιούνται οφειλέτες που πληρούν σωρευτικά όλα τα παρακάτω κριτήρια. Επίσης, η επιδότηση ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση.

Οι 13 προϋποθέσεις

Ειδικότερα, τα κριτήρια είναι τα εξής:

 1. Να υπάρχει ακίνητο (κύρια κατοικία) και να έχει εγγραφεί υποθήκη πριν από την αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση.
 2. Να έχει επέλθει ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες και Δημόσιο.
 3. Το σύνολο των οφειλώντου προς χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης να είναι τουλάχιστον 20.000 ευρώ.
 4. Το υπόλοιπο της οφειλήςαπό το δάνειο που εξασφαλίζεται με την κύρια κατοικία του οφειλέτη, να μην υπερβαίνει το ποσό 135.000 ευρώ προκειμένου για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως του ανώτατου ποσού των 215.000 ευρώ ανά πιστωτή.
 5. Το δάνειο να μην έχει καταγγελθεί σε χρονικό διάστημα πέραν του 1 έτους από την υποβολή της αίτησης.
 6. Να έχει επέλθει μείωση των οικογενειακών εισοδημάτωνως εξής:

– Αν πρόκειται για εργαζόμενο ιδιωτικού τομέα, ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός του, χωρίς να υπολογίζονται πρόσθετες ή άλλες έκτακτες αποδοχές των τελευταίων 6 μηνών πριν την υποβολή της αίτησης, να παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τους αντίστοιχους 6 προηγούμενους μήνες: i) για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, ii) για ποσά μεγαλύτερα των 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%, σύμφωνα με τις δηλώσεις στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.

– Αν ο οφειλέτης να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, και τα έσοδα του, του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης να παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%, σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο εξάμηνο, βάσει των περιοδικών φορολογικών δηλώσεων.

 1. Οικογενειακό εισόδημα. Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού. Στο νοικοκυριό με απροστάτευτα τέκνα ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
 2. Ακίνητη περιουσία. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.
 3. Κινητή περιουσία. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια για κάθε τύπο νοικοκυριού (καθορίζονται με υπουργική απόφαση) και δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 21.000 ευρώ.
 4. Περιουσιακό τεκμήριοβάσει καταθέσεων σε τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το τεκμήριο αυτό υπολογίζεται βάσει μαθηματικού τύπου που προβλέπεται από τον ίδιο τον πτωχευτικό νόμο.
 5. Δεν προκύπτουν από ελέγχους και το Ε1 δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο πτωχευτικό νόμο, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ελέγχονται κατά το χρονικό σημείο της αίτησης ηλεκτρονικά και εάν προκύπτει ότι τα εισοδηματικά αυτά κριτήρια υπολείπονται των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, τότε αυτά προσαυξάνονται κατά 15%.
 6. Να μην έχει αποδεχθεί τη ρύθμισηπου πρότειναν οι πιστωτές για όλες τις οφειλές του στο πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης, σε περίπτωση που οι οφειλές δεν ήταν ενήμερες.
 7. Να μην έχει λαμβάνει ταυτόχρονα άλλη επιδότησηή επιχορήγηση ή άλλη κρατική ενίσχυση, για το δάνειο πρώτης κατοικίας που ζητά να επιδοτηθεί.
 8. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροςως προς τις υποχρεώσεις του μετά τη συνολική αναδιάρθρωση των οφειλών.

Πηγή: Capital.gr