Παρακάμπτεται υπό όρους η υποχρέωση προκαταβολής φόρου 26% για εισαγωγές.

Εσωστρεφής ο χαρακτήρας των νέων επιχειρήσεων
24 Απριλίου, 2015
Νέας γενιάς ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια.
27 Απριλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Παρακάμπτεται υπό όρους η υποχρέωση προκαταβολής φόρου 26% για εισαγωγές.


24/4/2015

Σύμφωνα με σχέδιο υπουργικής απόφασης της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη, που αναρτήθηκε στο opengov.gr, μελετάται η παράκαμψη της υποχρέωσης προκαταβολής φόρου (26%) για όλες τις εισαγωγές από χώρες μη-συνεργάσιμες φορολογικά ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πρόσφατο Νόμο (Ν.4321/2015, αρθ. 21), όλες οι πληρωμές προς εταιρίες που εδρεύουν στις παραπάνω χώρες επιβαρύνονται με φόρο 26%, μέχρι τις αποδείξεως του πραγματικού της συναλλαγής.

Το σχέδιο της υπουργικής απόφασης (το οποίο τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως τις 7/5), ορίζει δύο περιπτώσεις στις οποίες απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή οι φορολογούμενοι. Συγκεκριμένα:

Α. Οι συναλλαγές «προ-εγκρίνονται» σε μία σειρά περιπτώσεων, όπως όταν πρόκειται για εισαγωγές ενέργειας (ηλεκτρικής, φυσικού αερίου κ.τ.λ.), όταν πρόκειται για συναλλαγές με εταιρίες εισηγμένες σε χρηματιστήρια του εξωτερικού, όταν πρόκειται για προϊόντα των οποίων η τιμή καθορίζεται χρηματιστηριακά, όταν το συνολικό ετήσιο ποσό δεν ξεπερνά τις €10.000 κ.α. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με δήλωση του υπόχρεου, ο λήπτης του τιμολογίου δεν υποχρεούται να πληρώσω προκαταβολή φόρου, αλλά οφείλει να διαθέτει προς έλεγχο τα σχετικά αποδεικτικά, όταν και εφόσον του ζητηθούν.

Β. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο φορολογούμενος οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι η συναλλαγή είναι πραγματική και αληθής και για το σκοπό αυτό ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η ύπαρξη σύμβασης έργου, η εξόφληση των τιμολογίων μέσω του τραπεζικού συστήματος, η ύπαρξη σχετικών τελωνειακών εγγράφων, αλλά και αποδεικτικά της πωλήτριας εταιρίας, όπως μισθωτήρια έδρας ή συμβόλαια ιδιοκτησίας, ισολογισμοί των 3 τελευταίων ετών κ.τ.λ. Ομοίως ο φορολογούμενος οφείλει να διατηρεί όλα τα σχετικά αποδεικτικά προς έλεγχο.

Τέλος, εξαιρούνται εντελώς οι συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, οι ενδοομιλικές πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων και οι συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Η προέγκριση της συναλλαγής δε δεσμεύει οποιονδήποτε μελλοντικό έλεγχο, ωστόσο απαλλάσσει το φορολογούμενο από την προκαταβολή του φόρου. Η απόφαση ορίζει την εφαρμογή ειδικής ηλεκτρονικής διαδικασίας δήλωσης, η οποία θα πρέπει να γίνεται εντός 10 ημερών από τη συναλλαγή. Ωστόσο, ακόμα και σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, ο φορολογούμενος θα απαλλάσσεται, αλλά θα διατάσσεται άμεσα έλεγχος προς επιβεβαίωση της δήλωσης.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή εάν η δήλωση κριθεί από τον έλεγχο ανακριβής, τότε η υποχρέωση προκαταβολής φόρου 26% ισχύει και ο φόρος είναι απαιτητός στο τέλος του επόμενου μετά τη συναλλαγή. Η απόφαση, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, θα ισχύσει για συναλλαγές με εκδιδόμενα τιμολόγια μετά την 1/9/2015.