Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης-πιστοποίησης των έργων για το Πρόγραμμα: "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων".

Επέκταση παράτασης ολοκλήρωσης ενεργών έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
1 Δεκεμβρίου, 2014
Πρόγραμμα Leader +
2 Δεκεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης-πιστοποίησης των έργων για το Πρόγραμμα: "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων".

Ανακοινώθηκε ο ορισμός, για τα ενταγμένα υπό όρους έργα των Αποφάσεων των σημείων 15–27 του προοιμίου, της 2ας Φεβρουαρίου 2015 ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή από το δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Εδώ η σχετική απόφαση.