Νέο πρόγραμμα JEREMIE για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δημιουργία "ΚΕΠ για επιχειρήσεις" προαναγγέλλει ο Γ. Σταθάκης.
3 Απριλίου, 2015
Γ. Σταθάκης: Εντατική προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ. Πριν το καλοκαίρι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος.
6 Απριλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Νέο πρόγραμμα JEREMIE για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τελευταία ενημέρωση 10/4/2015

Ξεκινά αυτές τις μέρες το Πρόγραμμα με Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για Σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας και με στόχο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Τα δάνεια JEREMIE χορηγούνται μέσω του δικτύου τεσσάρων τραπεζών και συγκεκριμένα των Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, που συνεργάζονται για αυτό το σκοπό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν δάνειο JEREMIE θα καταβάλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου που συνεισφέρεται με ίδιους πόρους της τράπεζας, καθώς το υπόλοιπο 50% του δανείου που συνεισφέρεται μέσα από την πρωτοβουλία JEREMIE είναι άτοκο.

Αναλυτικά:

Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων (πλην εξαιρέσεων – δείτε τις εξαιρέσεις εδώ) και κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) οι οποίες πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
  • i απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)
  • ii εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 50 εκατ. ή ενεργητικό έως Ευρώ 43 εκατ.
 • Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, “περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας”.
 •  
  Για τον κατάλογο των επιλέξιμων ΚΑΔ, πατήστε εδώ.
   
  Προθεσμία υλοποιήσεως

  Η καταληκτική ημερομηνία ολικής εκταμιεύσεως του δανείου ορίζεται η 30.11.2015, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του Προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

  Σκοπός δανείου*
   
  Σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη:

 • Α. Επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή / και δημιουργίας πάγιων (υλικών & άυλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης, απόκτηση επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λπ.) και
 • Β. αναπτυξιακών αναγκών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ). συμπεριλαμβανομένου του εργασιακού κόστους (μισθοί και ημερομίσθια), ενοικίων και λοιπού λειτουργικού κόστους.
 •  
  *Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

  Ύψος δανείου

  Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται έως Ευρώ 2.000.000.

  Διάρκεια δανείου

  Η διάρκεια του δανείου είναι έως 120 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, η οποία ανέρχεται έως το 1/3 της συνολικής διάρκειας δανείου.

  Επιτόκιο

  Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιχειρήσεων, σήμερα 5,90%*, πλέον περιθωρίου από 0 έως 5 εκατοστιαίες μονάδες, ανάλογα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις.

  Λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE το ανωτέρω επιτόκιο εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  Συνεπώς η τελική επιτοκιακή επιβάρυνση της επιχείρησης ανέρχεται σήμερα στο ιδιαίτερα προνομιακό επιτόκιο, από 2,95% έως 5,45%*
  * πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)

  Τρόπος εξυπηρετήσεως

  Με ισόποσες μηνιαίες / τριμηνιαίες χρεολυτικές ή τοκοχρεολυτικές δόσεις, τα ποσά των οποίων θα συμφωνούνται με κάθε επιχείρηση ανάλογα με το συναλλακτικό – παραγωγικό κύκλο της επιχειρήσεως.

  Έξοδα δανείου

  Δαπάνες εξετάσεως αιτήματος δανειοδοτήσεως:
  • Ευρώ 250 για Δάνεια ύψους έως Ευρώ 100.000
  • Ευρώ 350 για Δάνεια ύψους έως Ευρώ 250.000
  • Ευρώ 400 για Δάνεια ύψους έως Ευρώ 350.000
  • Ευρώ 500 για Δάνεια ύψους έως Ευρώ 2.000.000