Νέα εταιρική μορφή ευρωπαϊκής εταιρίας προτείνεται από την Κομισιόν.

Μπήκαν οι βάσεις για την «Αναπτυξιακή Τράπεζα» με συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ.
20 Απριλίου, 2015
Οικονομία: Τι έσωσε την παρτίδα του πρώτου τριμήνου
24 Απριλίου, 2015
Δείτε τα όλα

Νέα εταιρική μορφή ευρωπαϊκής εταιρίας προτείνεται από την Κομισιόν.


23/4/2015

Με πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει το θέμα της ύπαρξης «πανευρωπαϊκής» μορφής μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης, ακόμα και χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του μετόχου.

Συγκεκριμένα η υπό συζήτηση πρόταση της Κομισιόν προβλέπει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής ίδρυσης εταιρίας ενός προσώπου (με προτεινόμενο όνομα το Societas Unius Personae – SUP), από μέτοχο που είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο με έδρα σε κράτος-μέλος της Ε.Ε., σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. Οι διαδικασίες ίδρυσης απλοποιούνται, το απαραίτητο κεφάλαιο είναι μόνο 1€, ενώ υπάρχει και δυνατότητα διαίρεσης της καταστατικής από την διοικητική έδρα. Σκοπός της προτεινόμενης παρέμβασης είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η άρση των εμποδίων δραστηριοποίησης πανευρωπαϊκά από κάθε ενδιαφερόμενο, με καλύτερη πρόσβαση σε όλες τις αγορές και μικρότερο κόστος.

Σύμφωνα με την πρόταση, ο μοναδικός μέτοχος θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για το σύνολο των εταιρικών θεμάτων (διοίκηση, αλλαγές καταστατικού και εταιρικής μορφής, διανομές μερισμάτων, αποδοχές κ.τ.λ.), ενώ τα απαραίτητα στοιχεία για την ίδρυση της SUP θα είναι τα ελάχιστα δυνατά. Οι εταιρίες αυτές θα εγγράφονται σε ειδικό μητρώο και θα δεσμεύονται από κάποιες γενικές αρχές λειτουργίας και διαχείρισης, όπως π.χ. τη μη διανομή μερισμάτων εάν τα απομένοντα περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την κάλυψη του παθητικού.

Σημειώνεται ότι η πρόταση συναντά αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι θα διευκολύνει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και θα μειώσει τις πιθανότητες ικανοποίησης πιστωτών και εργαζομένων σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας.