Μοιράζει 915 εκατ. η «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μμε μέσω της «Εργαλειοθήκης»
29 Νοεμβρίου, 2019
Βήμα για αγροτικά δάνεια
6 Δεκεμβρίου, 2019
Δείτε τα όλα

Μοιράζει 915 εκατ. η «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»

06/12/2019

Άνοιξε η «κάνουλα» χορήγησης δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στα 915,7 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός του χρηματοδοτικού εργαλείου. Άτοκο το 40% του δανείου που χορηγείται. Ποια είναι η περίοδος αποπληρωμής.

Στην εκταμίευση 1.000 δανείων, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν προχωρήσει από τον Ιούνιο (σ.σ. τότε ενεργοποιήθηκε) έως και το τέλος Νοεμβρίου οι τράπεζες που συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό εργαλείο «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση».

Το συγκεκριμένο  δανειοδοτικό πρόγραμμα έχει συσταθεί στο πλαίσιο της συνεπένδυσης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και 11 τραπεζών, με ποσοστό 40% από το πρώτο και 60% από τις δεύτερες.

Μέσω του προγράμματος Επιχειρηματική Χρηματοδότηση, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 915,75 εκατ. ευρώ (549,45 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες και 366,3 εκατ. ευρώ από το ΕΤΕΑΝ), παρέχονται δάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, το 40% του δανείου, δηλαδή στο ποσοστό που συμμετάσχει το ΕΤΕΑΝ, είναι άτοκο. Αντίστοιχα, το επιτόκιο των κεφαλαίων που συνεισφέρουν οι τράπεζες, δηλαδή για το 60% του δανείου, αυτό δεν υπερβαίνει το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων τους.

Δύο υποπρογράμματα

Τα δάνεια που παρέχονται από την «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» έχουν τον χαρακτήρα είτε κεφαλαίου κίνησης είτε επενδυτικού σκοπού. Γι’ αυτό και το χρηματοδοτικό εργαλείο είναι δομημένο σε δύο υποπρογράμματα. Τα δάνεια μπορούν να κυμαίνονται, ανάλογα με την επιλογή του υποπρογράμματος, από 10.000 έως 500.000 ευρώ και από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ.

Το υποπρόγραμμα 1 παρέχει δάνεια για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 1.500.000 ευρώ και η διάρκειά του καθορίζεται στα 5-10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από έξι έως 24 μήνες.

Το υποπρόγραμμα 2 παρέχει δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ανάπτυξης ή επέκτασης όπως τεκμηριώνεται από το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης). Το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους. Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, το ύψος δανείου ορίζεται έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω όρια ορίζονται ανά επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, το εύρος δανείων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζεται μεταξύ 10.000 έως 500.000 ευρώ και η διάρκειά τους από 24 έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως έξι μήνες.

Επιλεξιμότητα δαπανών

Για το υποπρόγραμμα 1, η τράπεζα ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από τα χορηγούμενα δάνεια είναι αυτές που έχουν εγκριθεί και έχουν υπαχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης ή σε εγκριτική απόφαση της τράπεζας, εφόσον το δάνειο αφορά στη χρηματοδότηση ανεξάρτητου επενδυτικού σχεδίου.

Στο υποπρόγραμμα 2, η τράπεζα ελέγχει ότι οι δαπάνες που θα εξοφληθούν από το χορηγούμενο δάνειο κεφαλαίου κίνησης στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο. Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, κάθε δαπάνη νοείται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ως επιλέξιμες νοούνται οι δαπάνες που χρηματοδοτούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως δε επενδύσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης ή την ίδρυση αυτής. Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθέματα, γενικά έξοδα κ.ο.κ.

Συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες στις οποίες θα πρέπει να απευθύνονται οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι οι εξής:

Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ +0,28%,

– Τράπεζα Πειραιώς,

– Αlpha Βank,

– EFG Eurobank,

– Τράπεζα Aττικής,

– Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα,

– Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου,

– Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας,

– Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,

– Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων,

– Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας.

Πηγή: Euro2day.gr