Μέτρο 123Α

ΕΣΠΑ
23 Οκτωβρίου, 2014
Επενδυτικός Νόμος
23 Οκτωβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Μέτρο 123Α

μέτρο 123Α

 

Το Μέτρο στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροδιατροφικού τομέα μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων, η οποία επιτυγχάνεται με την ποιοτική μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι:

  • πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν,
  • όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, της περιοχής των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2019/1993, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης,
  • επιχειρήσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από το άρθρο 2, παράγραφος 1 της εν λόγω σύστασης (2003/361/ΕΚ της Επιτροπής), και απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. Ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ των μέγιστων ορίων της ενίσχυσης που προβλέπεται.