ΕΣΠΑ

Αλλαγές στη φορολόγηση μεταβίβασης ακινήτου
29 Μαΐου, 2014
Μέτρο 123Α
23 Οκτωβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

ΕΣΠΑ

[:el]ΕΣΠΑ 2014

Το νέο ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό €26 δις (€20,84 δις από κοινοτική συνδρομή), συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. Στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με παράλληλους στόχους την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον. Ακόμη, στη στόχευση περιλαμβάνεται η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των υποδομών πρόσβασης και η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά είναι πέντε τομεακά, δεκατρία περιφερειακά και ένα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναλυτικά έχουν ως εξής:

1. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας».

2. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με στόχο  προώθηση της ολοκλήρωσης της ανάπτυξης των «βασικών» αξόνων του εθνικού συστήµατος μεταφορών , τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών μετακίνησης προσώπων και μεταφοράς προϊόντων , τη βελτίωση δεικτών  πολυτροπικότητας στις μεταφορές , τη βελτίωση της ασφάλειας των Μεταφορών, καθώς και η συμβολή στην άρση της αποµόνωσης και άμβλυνση των επιπτώσεων της περιφερειακότητας των γεωγραφικά απομονωμένων και δύσκολα προσβάσιµων περιοχών. Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ίδιο τον Τομέα του Περιβάλλοντος.

3. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με στόχο τη μείωση της ανεργίας και τη δυναμική ανέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, με εστίαση στη δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και βιώσιμης απασχόλησης για όλους και με γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

4. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την ευελιξία και την αποδοτικότητα του Δημόσιου Τομέα, ώστε να εξασφαλίζεται η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, και να τους παρέχεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητές τους.

5. «Τεχνική Βοήθεια» με στόχο την εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω ενίσχυσης των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων και του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και μέσω ενίσχυσης της διοικητικής των δικαιούχων φορέων των ΕΠ για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

6. «Αγροτική Ανάπτυξη», Με στόχους την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας στον αγρο-διατροφικό, τον δασικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές, μέσω της προώθησης της καινοτομίας, την επαγγελματική κατάρτιση και προσαρμογή των δεξιοτήτων των απασχολούμενων σε αυτούς τους τομείς τη σωστή για την προστασία του νερού, του εδάφους και της βιοποικιλότητας καθώς και τον μετριασμό του φαινομένου  της κλιματικής  αλλαγής, την ανάδειξη της τοπικής οικονομίας και την ενδυνάμωση της ποιότητας ζωής και της συνοχής των τοπικών.

7. «Aλιεία και Θάλασσα», με σόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων τους, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μια από τις ελληνικές Περιφέρειες.

Η πρώτη Προδημοσίευση δράσεων της Νέας Προγραμματικής περιόδου ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ την 19 Νοεμβρίου 2014. Σχετική ενημέρωση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την 27/11/2014 το Ν/Σ για το ΕΣΠΑ 2014 -2020.

Προδημοσίευση του προγράμματος “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ∆ΥΝΑΜΙΚΑ”

Προδημοσίευση του προγράμματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”

Την 18 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκε από τη Βουλή το Νομοσχέδιο που ρυθμίζει την προγραμματική διαδικασία.[:]