Μέχρι 1η Μαρτίου η προθεσμία αιτήσεων yια νέους ερευνητές

ICAP: Οι επιδόσεις των ξενοδόχων κόντρα στη ροή της αγοράς
6 Φεβρουαρίου, 2017
Δράσεις για τις νεοφυείς επιχειρήσεις
10 Φεβρουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Μέχρι 1η Μαρτίου η προθεσμία αιτήσεων yια νέους ερευνητές

[:el]10/02/2017

Χρηματοδότηση προτάσεων σε τρεις κύκλους με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ

Έως και την 1η Μαρτίου 2017 έχουν το περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν uς αιτήσεις τους για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» . Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτήσει τους νέους, κυρίως, ερευνητές, με στόχο την ανακοπή του κύματος φυγής επιστημονικού δυναμικού προς το εξωτερικό. Η δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση. Και Διά Βίου Μάθηση» και απευθύνεται σε ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Στόχος της δράσης είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής/ερευνnτικής καριέρας τους.

Σημειώνεται ότι κάθε ερευνητική ομάδα θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρεις νέους ερευνητές, συμπεριλαμβανομένου και του ακαδημαϊκού συμβούλου. Ως νέοι ερευνητές λογίζονται υποψήφιοι διδάκτορες, καθώς και άτομα για τα οποία δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από την ημερομηνία ανακήρυξής τους σε διδάκτορες. Η χρονική διάρκεια κάθε πρότασης για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της θα είναι 15 μήνες με δυνατότητα επτάμηνης παράτασης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η ανάθεση των έργων θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που ήδη χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή. Επιπλέον, κάθε πρόταση θα κατατίθεται από ένα μόνο φορέα υποδοχής και θα αναφέρεται σε ένα μόνο από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: Φυσικές επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες.

Η δράση θα ενεργοποιηθεί σε τρεις κύκλους και θα διατεθούν περίπου 10 εκατ. ευρώ σε κάθε κύκλο και συνολικά 30 εκατ. ευρώ. Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον ακαδημαϊκό σύμβουλο, θα χορηγείται ως υποτροφία. Το κόστος κάθε ερευνητικής ομάδας υπολογίζεται κατά μέσο όρο στις 50.000 ευρώ. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος της υποτροφίας ορίζεται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 15.750 ευρώ ανά άτομο και για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 11.250 ευρώ ανά άτομο. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος αμείβεται με κατ’ αποκοπή ποσό 2.000 ευρώ ανά ερευνητική ομάδα.

Στο πλαίσιο κάθε ερευνητικής πρότασης θα χρηματοδοτηθούν και συνοδευτικές  δράσεις (συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια, δαπάνες δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά. εγγραφή σε συνέδρια, προσωπικό για τεχνική υποστήριξη, μικροεξοπλισμοί, δημοσιότητα κ.λπ.).

Οι ωφελούμενοι (ερευνητές) θα υποβάλουν τις ερευνητικές προτάσεις τους στον οικείο ΕΛΚΕ, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβάλει τις προτάσεις στην ΕΥΔ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ- ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔ- ΕΔΒΜ» στη διεύθυνση Κοραή 4, Τ.Κ.105 64, Αθήνα, 1ος όροφος, ώρες 10:00-16:00, έως 1/3/2017. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός της παραπάνω προθεσμίας και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ- ΕΣΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση research@epeaek.gr.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]