Δράσεις για τις νεοφυείς επιχειρήσεις

Μέχρι 1η Μαρτίου η προθεσμία αιτήσεων yια νέους ερευνητές
10 Φεβρουαρίου, 2017
Κατασχέσεις λογαριασμών χωρίς προειδοποίηση
10 Φεβρουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Δράσεις για τις νεοφυείς επιχειρήσεις

[:el]10/02/2017

Στο μικροσκόπιο μια δέσμη υποστηρικτικών κινήσεων με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος

Τρόπους για να καταστεί η ενιαία αγορά περισσότερο αποτελεσματική για τιςνεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις αναζητεί και εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της για την ενιαία αγορά. Κρίνοντας ότι η βελτίωση του οικοσυστήματος για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις στην Ευρώπη θα έχει άμεση θετική επίδραση στην απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ε.Ε., η Κομισιόν, σε συνεργασία με κράτη-μέλη, πρόκειται να δρομολογήσει μ1α σειρά μέτρων για τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων.

Πολλά κράτη-μέλη έχουν ήδη δρομολογήσει ή μελετούν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στην Ε.Ε. και στις ΗΠΑ όσον αφορά τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στον τεχνολογικό τομέα, όπου οι εταιρείες της Ε.Ε. εξελίσσονται σε πρωτοπόρες παγκοσμίως σε ορισμένους τομείς μέσης- υψηλής τεχνολογίας (π.χ. μηχανική, αυτοκινητοβιομηχανία). Παρ’ όλα αυτά, πολλές καινοτόμες νέες επιχειρήσεις φοβούνται ότι σε περίπτωση μεγάλης μεγέθυνσής τους θα ζημιωθούν από την επιβολή πιο επαχθών κανόνων, ακόμη και αν η επέκταση δεν έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Πολλές εν εξελίξει πρωτοβουλίες για τη μείωση των εμποδίων στις διασυνοριακές δραστηριότητες δεν περιορίζονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις, όμως μπορούν να έχουν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο σε αυτές, π.χ. οι εργασίες για τη συνεργατική οικονομία, οι εν εξελίξει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στην ενιαία αγορά και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι προτερα1ότητες τυποποίησης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τα βασικά θέματα

Σύμφωνα με την Ε.Ε. μεταξύ των άλλων θεμάτων που διευθετούνται ή θα πρέπει να διευθετηθούν, περιλαμβάνονται τα εξής:

Ο εντοπισμός κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων και η συμμόρφωση με αυτές μπορούν να είναι χρονοβόρες, όταν οι πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες είναι, συχνά, διάσπαρτες και δυσκολονόητες. Η κατανόηση όλων των απαιτήσεων που αφορούν τη φορολογία, το εργατικό δίκαιο και άλλα θέματα αποτελεί πραγματική πρόκληση, ιδίως για μία νεοφυή επιχείρηση με περιορισμένους πόρους ή εμπειρογνωμοσύνη. Από τη διαβούλευση προέκυψε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ακόμη και αν κατανοούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις και συμμορφώνονται με αυτές, τις θεωρούν υπερβολικά επαχθείς. Σχεδόν το 40% των ερωτηθέντων έκρινε ότι η μεγέθυνση ήταν δυσκολότερη απ’ ότι αναμενόταν.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως οι ψηφιακές, αντιμετωπίζουν, επίσης, δυσκολίες όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού με έδρα σε άλλες χώρες της Ε.Ε. (λόγω της διαφοράς των φορολογικών κανόνων). Η ίδρυση θυγατρικής είναι συχνά υπερβολικά επαχθής και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους (π.χ. η πρόσληψη ενός μόνο ατόμου). Επομένως, οι δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα -τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό- πρέπει να ενεργήσουν για να αρθούν τα περιττά εμπόδια κα1 βάρη κατ για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αναπόφευκτα εμπόδ1α.

Η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει δράση και ανακοίνωσε περαιτέρω μέτρα σε μια σειρά από τους τομείς αυτούς. Το 2017 η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει πρωτοβουλίες για μία ενιαία ψηφιακή πύλη, ώστε να παρέχεται εύκολη επιγραμμική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ενιαία αγορά, τις ηλεκτρονικές διαδικασίες, τις υπηρεσίες παροχής υποστήριξης και συμβουλών και επίλυσης προβλημάτων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και τις δυνατότητες επιγραμμικής διευθέτησης διασυνοριακών διαδικασιών.

Οι εθνικές αρχές, στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων των κρατών-μελών, εξετάζουν το γενικό κανονιστικό πλαίσιο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με την υποστήριξη του μηχανισμού υποστήριξης πολιτικής του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το οποίο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ζητούν συστάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις αυτές. Για να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη διαθέτουν λεπτομερείς πληροφορίες και πραγματικά στοιχεία για νεοφυείς και αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τους συνεργατικούς σχηματισμούς και τις βιομηχανικές αλλαγές, η Επιτροπή θα συλλέγει, για πρώτη φορά και συστηματικά, πληροφορίες για νεοφυείς και αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις, θα διενεργεί ενδελεχή ανάλυση και θα παρέχει στα κράτη-μέλη ενημέρωση και  πραγματικά στοιχεία, ώστε να τα συνδράμει στη βελτίωση του σχεδιασμού της πολιτικής και στον συντονισμό των εργαλείων υλοποίησης.

Διαδικασίες αφερεγγυότητας

Πολλοί έντιμοι  αναλαμβάνοντες κινδύνους, συχνά, υποβάλλονται σε αναποτελεσματικές και υπερβολικά μακρές διαδικασίες αφερεγγυότητας. Επιπλέον βιώσιμες επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε αναδιάρθρωση. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μικρό περιθώριο για μία «δεύτερη ευκαιρία» για έντιμους υπερχρεωμένους επιχειρηματίες, παρ’ όλο που η αποτυχία αποτελεί συχνά μέρος της πορείας ενός επιτυχημένου επιχειρηματία. Ο φόβος της αποτυχίας και της επιβολής κυρώσεων για την αποτυχία αυτή μπορεί να αποθαρρύνει τις επενδύσεις επέκτασης. Σε ότι αφορά το εταιρικό και πτωχευτικό δίκαιο, η Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πράξη η οποία:

α) Θα εξασφαλίζει έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και τη διαθεσιμότητα πλαισίων αναδιάρθρωσης στα κράτη-μέλη, με σκοπό την αποκατάσταση της βιωσιμότητας και την αποφυγή της αφερεγγυότητας, ιδίως για τις μμε.

β) Θα παρέχει μ1α δεύτερη ευκαιρία σε έντιμους υπερχρεωμένους επιχειρηματίες, μέσω της απαλλαγής από τα χρέη τους.

  1. y) Θα ενισχύει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής.

Επίσης, η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει εντός του 2017 μια πρωτοβουλία για το εταιρικό δίκαιο, με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών σε όλη τη διάρκεια της ζωής μίας επιχείρησης.

Σκέψεις για νέο καθεστώς ΦΠΑ

Τις νεοφυείς επιχειρήσεις ανησυχεί ιδιαίτερα n φορολογία και το βάρος συμμόρφωσης με 28 διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα: το 58% των ερωτηθέντων, στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Επιτροπής, ανέφερε υψηλό κόστος φορολογικής συμμόρφωσης. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δαπανούν περίπου το 30% των δαπανών που αφορούν τη φορολογία για το κόστος συμμόρφωσης, ακόμη δε περισσότερο εάν επεκταθούν σε διασυνοριακό επίπεδο. Η διευθέτηση του (αιτήματος αυτού θα είχε μεγάλο αντίκτυπο και θα μπορούσε να βοηθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης της που εγκρίθηκε συς 6 Απριλίου 2016, n Επιτροπή σκοπεύει να εκσυγχρονίσει και να απλουστεύσει το σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές εντός της Ε.Ε., με τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ..

Ως εκ τούτου, θα παρουσιάσει τους προσεχείς μήνες μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη μείωση της πολυπλοκότητας και του κατακερματισμού του συστήματος ΦΠΑ στην Ε.Ε. και έτσι τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και το διασυνοριακό εμπόριο. Τις προσεχείς εβδομάδες n Επιτροπή θα προτείνει την απλούστευση της μικρής μονοαπευθυντικής θυρiδας (MOSS) και την επέκτασή της, ώστε να καλύπτει τις διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών και άλλων υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε καταναλωτές. Μέσα στο 2017 n Επιτροπή θα προτείνει μία στοχοθετημέvη δέσμη μέτρων απλούστευσης του ΦΠΑ για τις μμε, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων. Θα προτείνει επίσης ένα οριστικό καθεστώς ΦΠΑ για το διασυνοριακό εμπόριο εντός της Ε.Ε. που θα μειώνει περαιτέρω την επιβάρυνση για νεοφυείς και αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]