Με στόχο την «πράσινη» ενέργεια

Στα 70 δις ευρώ τα μέτρα των μνημονίων
26 Ιουνίου, 2015
«Παγώνουν» τα δάνεια των τραπεζών
26 Ιουνίου, 2015
Δείτε τα όλα

Με στόχο την «πράσινη» ενέργεια

26/6/2015

Η επαναπροκήρυξη των προγραμμάτων «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» και «Πράσινες Υποδομές» του ΕΣΠΑ 2007-2013 βρίσκεται στον άμεσο σχεδιασμό της Γ.Γ. Βιομηχανίας μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Στόχος, όσον αφορά στο πρόγραμμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα», είναι η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη γενικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω παρεμβάσεων στην παραγωγική αλυσίδα.

Σύμφωνα με τη Γ.Γ. Βιομηχανίας επιδιώκεται η υποστήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων , ώστε να μπορέσουν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Στη δράση αναμένεται να συμπεριληφθούν επίσης ενέργειες για την ανάπτυξη και διάθεση «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών, βελτίωσης περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ, αύξηση της κοινωνικής αποδοχής της μεταποιητικής δραστηριότητας και συμμόρφωσης με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.

Αντίστοιχα, στο πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές», στόχος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων, ώστε η προστασία του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε αυτή τη δράση στόχο αποτελεί η ανάπτυξη των τομέων της διαχείρισης – εναλλακτικής διαχείρισης και απορρύπανσης των βιομηχανικών αποβλήτων και η κάλυψη του ελλείμματος στη χώρα μας εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων και η επέκταση της δυναμικότητας τους για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.

Περαιτέρω, η Γ.Γ. Βιομηχανίας σχεδιάζει την υλοποίηση του προγράμματος «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Περιοχών», ακόμα και εντός αστικών ιστών με στόχους:

  • Την περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης
  • Τη βελτίωση των βιομηχανικών υποδομών ιδιαίτερα σε προβληματικές περιοχές αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης
  • Την ενίσχυση των υποδομών που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας, ενισχύουν τις εν γένει συνεργασίες και βοηθούν στη μεταφορά και τη διάχυση της καινοτομίας.
  • Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υπαρχόντων επιχειρήσεων και ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Υποστηρικτικά προβλέπεται και η συνέχιση του προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα».

Στα σχέδια της Γ.Γ.Βιομηχανίας βρίσκεται επίσης και η ενίσχυση των δομών και υποδομών ποιότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, με σκοπό τη βελτίωση των εθνικών υποδομών ποιότητας στοχεύοντας στην αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) στους τομείς της Τυποποίησης, της Διαπίστευσης και της Μετρολογίας.

Ο ειδικότερος σχεδιασμός περιλαμβάνει:

  • Την αναβάθμιση οργάνωσης της λειτουργίας και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις για την αποτελεσματικότερη και πληρέστερη υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, της διοίκησης και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς της Τυποποίησης, της Διαπίστευσης και της Μετρολογίας.
  • Τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού συστήματος διάθεσης των προτύπων του ΕΣΥΠ, προς τις επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες και πολύ μικρές
  • Στη διενέργεια ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων σε όλη τη χώρα για την κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων και των προδιαγραφών συμμόρφωσης των προϊόντων τους προς τις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας
  • Στην εκπόνηση Οδηγών και Εγχειριδίων Εφαρμογής των περίπου 400 υποχρεωτικών προτύπων ποιότητας για την εξυπηρέτηση των αναγκών κυρίως των μεταποιητικών μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων.