Ιδιώτης μπορεί να προβεί σε κατάσχεση εσόδων από ΔΟΥ

Τι περιλαμβάνεται στην «έμμεση» περαίωση
15 Μαΐου, 2015
Συνάντηση Δραγασάκη με τραπεζίτες με φόντο τα «κόκκινα» δάνεια
15 Μαΐου, 2015
Δείτε τα όλα

Ιδιώτης μπορεί να προβεί σε κατάσχεση εσόδων από ΔΟΥ

15/5/2015

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 819/2015) δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να προχωρούν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Δημοσίου. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι οι ιδιώτες έχουν πια τη δυνατότητα να κατασχέσουν έσοδα των ΔΟΥ, εάν υπάρχει προηγουμένως αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Η βάση για να εκδώσει το ΣτΕ την παραπάνω απόφαση είναι το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, το οποίο επιτάσσει τη συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις ακόμα και για το Δημόσιο. Εφόσον λοιπόν πρόκειται για καταβολή χρηματικού ποσού, ο ιδιώτης μπορεί – για να ικανοποιήσει την απαίτησή του – να προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα της ιδιωτικής και μόνον περιουσίας του Δημοσίου, στην οποία περιλαμβάνονται και τα χρηματικά διαθέσιμα του, ανεξάρτητα από την πηγή από την οποία προέρχονται.

Απόσπασμα από τη σχετική απόφαση:

«Δεν συνιστά δε πρόσφορο, εν προκειμένω, κριτήριο διαφοροποιήσεως των χρηματικών διαθεσίμων του Δημοσίου σε κατασχετά ή μη η καθ’ ύλην ή κατά τόπο αρμοδιότητα των οικείων οικονομικών υπηρεσιών του ή ο κωδικός εσόδου, με τον οποίο καταχωρίζονται τα εισπραττόμενα από το Δημόσιο ποσά, διότι, τα στοιχεία αυτά ανάγονται σε ζητήματα εσωτερικής οργανώσεως των υπηρεσιών του Δημοσίου, μη κρίσιμα εν προκειμένω ούτε δυνάμενα να παρακωλύσουν την τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το Σύνταγμα. Αντίθετο επιχείρημα δεν δύναται να αντιταχθεί από την διάταξη του άρθρου 79 περ. 2 του Συντάγματος, διότι, πάντως, τα σχετικά χρηματικά ποσά έχουν εισαχθεί, αδιακρίτως της προελεύσεώς τους, στον προϋπολογισμό προς κάλυψη των υποχρεώσεων του Δημοσίου και εκπλήρωση των δημοσίων σκοπών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η συνταγματικώς κατοχυρωμένη υποχρέωση συμμορφώσεως του Κράτους προς τις δικαστικές αποφάσεις».