Φιλί ζωής δίνει η εξωδικαστική ρύθμιση οφελών στις επιχειρήσεις

Τι προβλέπει το ν/σ για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
31 Μαρτίου, 2017
Ενισχύσεις για προώθηση της καινοτομίας
31 Μαρτίου, 2017
Δείτε τα όλα

Φιλί ζωής δίνει η εξωδικαστική ρύθμιση οφελών στις επιχειρήσεις

[:el]31/03/2017

Τη διαγραφή κάθε οφειλής, με εξαίρεση αυτές που έχουν προκύψει από παρακρατούμενες εισφορές για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (σ.σ.: βασική οφειλή), θα μπορούν να εξασφαλίσουν όσες επιχειρήσεις υπαχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής προβλέπει ότι θα μπορούν να μειωθούν και οι παρακρατούμενοι φόροι, όπως ο ΦΠΑ και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, και βέβαια οι βασικές οφειλές. Για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων και το εκ των προτέρων χαμήλωμα των οφειλών, το σχέδιο νόμου εισάγει την πρόνοια της προαφαίρεσης του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των προστίμων, και του συντριπτικού ποσοστού των προστίμων και προσαυξήσεων που έχουν βεβαιωθεί από το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται, εάν από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρεών μιας επιχείρησης οι πιστωτές δεν έρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τότε προαφαιρούνται το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόσημα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ποσά συνυπολογίζονται στη διανομή μόνο στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει, μόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών. Δηλαδή, αν η επιχείρηση έχει δυνατότητα αποπληρωμής και αυτών των οφειλών, θα τις αποπληρώνει . Σε αντίθετη περίπτωση, αν η επιχείρηση δεν μπορεί. τα παραπάνω ποσά διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Στον μηχανισμό θα μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με χρέη άνω των 20.000 ευρώ, ωστόσο, προκειμένου να μην υπάρξει υπερφόρτωση του συστήματος, προβλέπεται ότι με ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που θα εκδοθεί στη συνέχεια, μπορεί να θεσπισθεί, για πρόσωπα των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των 50.000 ευρώ, απλοποιημένη διαδικασία ρύθμιση των οφειλών τους, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης, καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη θα παράγονται με απλοποιημένο τρόπο.

Δικαίωμα υπαγωγής στον μηχανισμό έχει κάθε επιχείρηση που κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 προς χρηματοδοτικό φορέα ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης , ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου. Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις αυτές τίθενται και κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία ορίζουν ότι:

  • Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
  • Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή έχει θετική καθαρή θέση (equity).

Διευκρινίζεται ότι κάθε οφειλέτης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου , προβλέπεται πως οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, ενώ τα δικαιώματα των προνομιούχων πιστωτών διατηρούνται υπέρ της απαίτησής τους, όπως αυτή διαμορφώνεται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών (60%) στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο.

Ωστόσο, η ελεύθερη διαμόρφωση του περιεχομένου της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών υπόκειται στις ακόλουθες εξαιρέσεις (υποχρεωτικοί κανόνες):

(α) Οι ρυθμίσεις της σύμβασης εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης οφειλών δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

(β) Οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, λαμβάνουν τουλάχιστον ποσά και άλλα τυχόν ανταλλάγματα ισάξια με τα ποσά που προβλέπεται ότι θα ελάμβαναν κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών.

(γ) Ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν προς διανομή μετά την κατά προτεραιότητα διανομή ποσών και άλλων ανταλλαγμάτων, διανέμονται σε όλους τους πιστωτές συμμέτρως κατά το μέρος των απαιτήσεών τους που απομένει ανεξόφλητο .

Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση. Επίσης στο σχέδιο νόμου αναφέρεται πως πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων (α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2.000.000 ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20.000.000 ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Σημειώνεται ότι δεν είναι έγκυρη μια σύμβαση αναδιάρθρωσης, η οποία προβλέπει:

α) Την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις. β) Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα. γ) Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 ευρώ. δ) Την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και ε) Την ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα αντί χρηματικού ποσού .

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]