Ενισχύσεις για προώθηση της καινοτομίας

Φιλί ζωής δίνει η εξωδικαστική ρύθμιση οφελών στις επιχειρήσεις
31 Μαρτίου, 2017
Υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης για την πρόσληψη 10.000 ανέργων
31 Μαρτίου, 2017
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις για προώθηση της καινοτομίας

[:el]31/03/2017

Κίνητρα για ερευνητικούς φορείς και μμε μέσω της δράσης «Βιομηχανικά και Προηγμένα Υλικά»

Χρηματοδοτικά κίνητρα για την ενίσχυση έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις αποσκοπεί η νέα ειδική δράση «Βιομηχανικά και Προηγμένα Υλικά» που πρόκειται να προκηρυχθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, στόχος της δράσης είναι η δημιουργία της απαραίτητης γνωσιακής βάσης για την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ειδικοί στόχοι

Η δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

 • Την επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε εστιασμένες Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές; για την οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την έξυπνη εξειδίκευση.
 • Την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας – παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και τη διείσδυσή τους σε νέες αγορές.
 • Την ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχικού ερευνητικού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΓΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.
 • Την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&T δραστηριοτήτων και την αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
 • Την ενίσχυση συνεργασιών επιχειρήσεων – ερευνητικών φορέων και δικτύωση των μερών της αλυσίδας αξίας των υλικών, τεχνολογιών και εφαρμογών για αποφυγή κατακερματισμού των πόρων.

Βασικά χαρακτηριστικά

Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμπράξεων είναι τα παρακάτω: Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής είτε στον υποτομέα «Βιομηχανικά Υλικά», είτε στον υποτομέα «Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά».

Στα έργα έρευνας και ανάπτυξης του υποτομέα «Βιομηχανικά Υλικά», στο κοινοπρακτικό σχήμα μπορούν να συμμετάσχουν από τρεις έως έξι φορείς με μίνιμουμ συμμετοχή δύο επιχειρήσεων ανά τρεις ή τέσσερις φορείς και τριών επιχειρήσεων ανά πέντε με έξι φορείς. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις το ελάχιστο ποσοστό προϋπολογισμού των επιχειρήσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού θα πρέπει να ανέρχεται στο50% .

Αντίστοιχα στα έργα έρευνας και ανάπτυξης του υποτομέα «Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά» ο αριθμός των συμμετεχόντων φορέων μπορεί να κυμαίνεται από τρεις έως έξι, με τη συμμετοχή μίας επιχείρησης ανά τρεις έως τέσσερις φορείς και δύο επιχειρήσεων ανά πέντε με έξι φορείς.

Στον υποτομέα αυτό το ελάχιστο ποσοστό προϋπολογισμού των επιχειρήσεων επί του συνολικού προϋπολογισμού θα πρέπει να ανέρχεται στο 30%. Το φυσικό αντικείμενο των προτάσεων θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά σε μια από τις παρακάτω Ε&Τ προτεραιότητες (κριτήριο ένταξης – αποκλεισμού) και να αποσκοπεί στην ανάπτυξη -βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.

Α. Βιομηχανικά υλικά

 1. Μεταποίηση και διεργασίες.

1.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη διεργασιών παραγωγής με έμφαση στη μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας.

1.2 Ενσωμάτωση και ολοκλήρωση μη συμβατικών τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων πολύ λειτουργικών ή υβριδικών διεργασιών.

 1. Βιομηχανικά υλικά και πρώτες ύλες για κατασκευές, μηχανολογικές κατασκευές και υλικά ευρείας κατανάλωσης.

2.1 Ανάπτυξη προηγμένων υλικών και διεργασίες παραγωγής και διαμόρφωσης αυτών για χρήσεις σας μεταφορές, κατασκευές και τον ενεργειακό τομέα.

2.2 Αξιοποίηση εθνικών βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων για την ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

2.3 Ανάπτυξη νέων δομικών υλικών για κατασκευές βελτιωμένης περιβαλλοντικής και λειτουργικής επίδοσης.

Β. Προηγμένα λειτουργικά υλικά

 1. Βιοϋλικά.

1.1 Βιοεμφυτεύματα : • Ικριώματα Μηχανικής και Αναγέννησης Ιστών. • Εμφυτεύσιμα Μικρο/Νανο-συστήματα.

1.2 Διαyνωσιοθεραπευτικά βιοϋλικά: • Νέα διαyνωσιοθεραπευτικά βιοϋλικά. • Διαyνωσιοθεραπευτικές διατάξεις.

 1. Υλικά για ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές και φωτονικές τεχνολογίες.

2.1 Υλικά με εφαρμογή στη μικρονανοnλεκτρονική: •Υλικά συμβατά με την τεχνολογία πυριτίου . • Υλικά για ηλεκτρονικά ισχύος. • Υλικά για φωτονικές τεχνολογίες.

2.2 Υλικά για μικροσυστήματα.

2.3 Υλικά για εύκαμπτα υποστρώματα.

2.4 Υλικά για την τεχνολογία των ηλιακών κυψελών.

 1. Πολυλειτουργικά υλικά – Ευφυή υλικά -Επιστρώσεις.

3.1 Πολυλειτουρyικά – Ευφυή υλικά που ανταποκρίνονται σε εξωτερικά ερεθίσματα με κυριότερες εφαρμογές στον τομέα των Μεταφορών και των Κατασκευών: • Υλικά μνήμης σχήματος. • Πιεζοηλεκτρικά υλικά. • Μαγνnτο- και Ηλεκτρορεοστατικά υλικά. • Συστήματα Αυτοϊασης.

3.2 Πολυλειτουρyικά υλικά για ενεργειακές εφαρμογές:• Ανάπτυξη μαγνητικών υλικών.• θερμοηλεκτρικά υλικά. • Ευφυή  συστήματα μετατροπής ενέργειας. • Χρωμοyενή, φωτοκαταλυτικά και αυτοκαθαριζόμενα υλικά.• Νανοπορώδη υλικά για αποθήκευση/διαχωρισμό αερίων ενεργειακού ενδιαφέροντος.

3.3 Πολυλειτουρyικά συστήματα υλικών για την προστασία Κατασκευών, Μνημείων και λοιπών δομικών εφαρμογών, φιλικά προς το περιβάλλον:• Τροποποιημένα νανοσύνθετα υλικά  • Υλικά στερέωσης, ενίσχυσης και πλήρωσης. • Ανάπτυξη νανοσύνθετων υπερυδρόφοβων υμενίων.

3.4 Νέα υλικά, βελτίωση χρησιμοποιούμενων υλικών και νέες εφαρμογές υλικών λεπτών επιστρώσεων: • Επιστρώσεις με φυσική λειτουργικότητα. • Επιστρώσεις με φυσικοχημική λειτουργικότητα.

3.5 Ανάπτυξη διεργασιών εναπόθεσης και επεξεργασίας επιστρώσεων και τροποποίησης επιφανειών.

 1. Προηγμένα νανοϋλικά και vαvοσύνθετα υλικά.

4.1 Σύνθετα πολυμερικής μήτρας με φυσικές νανοπροσμίξεις ως ενισχυτική φάση.

4.2 Νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας με χρήση πυριτικών προσμίξεων.

43 Νανοσύνθετα πολυμερικής μήτρας με διασπορά νανοσωματιδίων ευγενών μετάλλων.

4.4 Πολυμερή νανοσύνθετα με βάση το γραφένιο και άλλα 2-σδιάστατα υλικά.

4.5 Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας με νανοσωλήνες άνθρακα.

4.6 Σύνθετα υλικά μεταλλικής μήτρας με διασπορά μεταλλικών νανοσωματιδίων.

Ύψος Επιχορήγησης και Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της δράσης «Βιομηχανικά και Προηγμένα Υλικά» ενισχύονται έργα με κατώτατο επιλέξιμο συνολικό προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και ανώτατο 500.000 ευρώ με διάρκεια υλοποίησης από 18 έως 24 μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή. μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για τη βιομηχανική έρευνα από 65% έως 80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40% έως 60%. Οι ερευvnτικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου. Για ενισχύσεις όσον αφορά έργα έρευνας και ανάπτυξης οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: Δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα-yενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Οι ενισχύσεις καινοτομίας για μμε περιλαμβάνουν δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στα 20 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι συμπράξεις ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων κάθε μεγέθους με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 14 εκατ. ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 20 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα: Ποιότητα – αξιοπιστία των φορέων, επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης, επιπτώσεις – αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]