Ενισχύσεις για υδατοκαλλιέργειες

Εισηγήσεις για αλλαγές στον νόμο για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων
7 Οκτωβρίου, 2016
Αναπτυξιακός: "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ"
14 Οκτωβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις για υδατοκαλλιέργειες

[:el]7/10/2016

Προδημοσίευση δράσης για την ενίσχυση του τομέα των υδατοκαλλιεργειών από τη  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Η δράση αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη γvωσιακή βάση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ             

Προδημοσίευση Ειδικής δράσης στον τομέα των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Η ειδική δράση στον τομέα των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις.

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

  • την επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε εστιασμένες Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό την μεγιστοποίηση της  ωφέλειας για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την έξυπνη εξειδίκευση,
  • την  ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας/παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και την διείσδυση τους σε νέες αγορές,
  • τη ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού/ ερευνητικού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων,
  • την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5,25 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 7 εκ. €.

Η δράση  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα στους Άξονες Προτεραιότητας 01  και  01Σ, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β και στον Ειδικό Στόχο 1.1.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι ερευνητικοί φορείς [1] και επιχειρήσεις [2] με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η πρόταση για επιχορήγηση υποβάλλεται από:

Α’ Σχήμα –   σύμπραξη ερευνητικού/ών φορέα/ων και επιχείρησης/εων για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2 και 5.2 του Παραρτήματος Α’ της παρούσας προδημοσίευσης.

Η συμμετοχή/ προϋπολογισμός των επιχειρήσεων θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμπραξης.

Β’ Σχήμα – σύμπραξη δύο (2) ή περισσοτέρων ερευνητικών φορέων για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 3.1, 3.2, 5.1, 5.3, 6.1 και 6.2 του Παραρτήματος Α’ της παρούσας προδημοσίευσης.

Σημειώνεται ότι για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 6.1 και 6.2 είναι δυνατή η υποβολή πρότασης από έναν και μόνο ερευνητικό φορέα.

Το φυσικό αντικείμενο των προτάσεων θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά σε μια συγκεκριμένη Ε&Τ προτεραιότητα του Παραρτήματος Α’ (Κριτήριο ένταξης/αποκλεισμού) της παρούσας προδημοσίευσης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:

– Δαπάνες προσωπικού,

– Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού,

– Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει,

– Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:

– Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα με κατώτατη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 50.000€ και ανώτατη 350.000€ με διάρκεια υλοποίησης από δέκα οκτώ (18) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

Α.    Ποιότητα – αξιοπιστία των φορέων,

Β.    Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης,

Γ.    Επιπτώσεις – Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Στην αναλυτική πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

E&T Προτεραιότητες
1. Βελτίωση εκτροφής τσιπούρας/ λαβρακιού
1.1 Ανάπτυξη εποχικών σιτηρεσίων για την καλύτερη χρησιμοποίηση της τροφής και αύξησης των εκτρεφόμενων πληθυσμών – σχεδιασμός ειδο-ειδικών σιτηρεσίων εποχιακής προσαρμογής (χειμερινές και εαρινές τροφές).
1.2 Διαχείριση ασθενειών. Πρόληψη, εμβόλια και νέες προληπτικές θεραπείες  χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις
1.3 Ανάπτυξη  υψηλής πυκνότητας (high density) μικροσυστοιχιών Μοναδικών Νουκλεοτιδικών Πολυμορφισμών (SNP-chip) για την τσιπούρα και το λαβράκι
2.  Εκτροφή νέων θαλάσσιων ψαριών. Διαφοροποίηση της παραγωγής
2.1 Βελτίωση πρακτικών διαχείρισης – παραγωγή γόνου μαγιάτικου 
2.2 Εφαρμογή του πρώτου προγράμματος επιλογής για τον κρανιό Argyrosomus regius, βασιζόμενη σε μοριακούς δείκτες (Marker Assisted Selection, MAS) για την γενετική βελτίωση παραγωγικών ιδιοτήτων (ρυθμός ανάπτυξης, σωματικό βάρος και άλλα μορφομετρικά χαρακτηριστικά) ενός καλλιεργούμενου είδους με τεράστια δυναμική στην ιχθυοκαλλιεργητική παραγωγή της χώρα μας. Η επιλογή θα γίνει με τη χρήση RAD, (restriction-site associated DNA) με σκοπό την χαρτογράφηση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL) στο γονιδίωμα του κρανιού οι οποίοι δύναται να επηρεάζουν παραγωγικές ιδιότητες οικονομικής σημασίας.
3. Βιώσιμη Παραγωγή Ιχθυοτροφών
3.1 Βελτιστοποίηση των μεθοδολογιών ελέγχου των πρώτων υλών και συγκριτικός έλεγχος διαθέσιμων μεθοδολογιών για τον έλεγχο φυτο-οιστρογόνων σε Μεσογειακά είδη.
3.2 Προσδιορισμός εναλλακτικών πρώτων υλών, από μικρο-και μακροφύκη, σκουλήκια, προνύμφες εντόμων που θα ελεγχθούν ως προς την καταλληλότητα τους (πεπτικότητα, βιοδιαθεσιμότητα κλπ) και θα εξεταστεί και η δυνατότητα μαζικής παραγωγής.
3.3 Έλεγχος και αξιολόγηση ιχθυοτροφών για χρήση στην τσιπούρα και το λαβράκι και προσδιορισμός συμπληρωμάτων που θα αδρανοποιούν αντιθρεπτικούς παράγοντες σε υπάρχουσες πρώτες ύλες.
4. Μεταποίηση – επεξεργασία
4.1 Νέοι τρόποι μεταποίησης υπαρχόντων εκτρεφόμενων ειδών
4.2 Αύξηση διάρκειας ζωής προϊόντων
5. Νέες τεχνολογίες εκτροφής:  ανάπτυξη  γνωσιακής βάσης  για την υδατοκαλλιέργεια ανοικτής θάλασσας
5.1 Νέα Υλικά για κλουβιά και δίχτυα (π.χ. δίχτυα για χρήση 15 ετίας)
5.2 Αυτοματοποίηση στη διαχείριση (ταΐσματα, παρακολούθηση, έλεγχος αποδράσεων, κλπ.), αυτοέλεγχος εξοπλισμού υδατοκαλλιέργειας.
5.3 Φυσιολογικές βάσεις εκτροφής σε περιβάλλοντα ανοικτής θάλασσας και παρουσίας Η/Μ πεδίων.
6. Παραγωγή νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων (domestication of the sea)
6.1 Αναγνώριση και απομόνωση βιοδραστικών ουσιών από θαλάσσιους οργανισμούς (φύκια, μαλάκια, κλπ) που έχουν φαρμακευτικό ή άλλο ενδιαφέρον (καλλυντικά, τρόφιμα, κλπ).
6.2 Αναγνώριση και καλλιέργεια τοπικών ειδών φυτοπλαγκτού. Παραγωγή προϊόντων από φύκη (έλαια, αντιοξειδωτικά, φυσικές χρωστικές, ενεργοί πολυσακχαρίτες, βιοδραστικά πρόσθετα, συμπληρώματα διατροφής).

[1] Ως ερευνητικός φορέας νοείται ένας φορέας, όπως Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο/ινστιτούτο ή φορείς του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4310/2014, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

[2] Ως επιχείρηση νοείται κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, έχουσα νομική μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

 

 [:]