Ενισχύσεις για αγρότες και αλιείς

Τράπεζες: Ετοιμάζουν προϊόντα για όσες καταθέσεις βγουν από το "στρώμα"
8 Ιουλίου, 2016
Χρηματοδότηση ερευνητικών συνεργασιών
8 Ιουλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Ενισχύσεις για αγρότες και αλιείς

[:el]8/7/2016

Τnν ενεργοποίηση του προγράμματος CLLD LEADER σηματοδοτεί n πρόσκληση  του υπoυργεioυ Αγροτικής Αvάπτυξnς και Τροφίμωv για την συγκρότηση των δικαιούχωv που θα χειριστούv τις κατά τόπους δράσεις.

Μέσω των δράσεωv αυτών, που υπάγονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Αγροτικής Αvάπτυξης και Θάλασσας και Αλιείας, θα διατεθούν σχεδόν380 εκατ. ευρώ για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, τη δημιουργiα νέων επιχειρήσεων, αλλά και τη γενικότερη αναβάθμιση των περιοχών εφαρμογής. Η παρούσα πρόσκληση του υπουργείου αφορά στην επιλογή των περιοχών που θα εvταχθούν στο Πλαiσιο της Στήριξης για Τοπική Ανάπτυξη του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ή/και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020των τοπικών εταιρικών σχημάτων / ομάδων Tοπικών Δράσεων (ΟΤΔ) που θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης στις περιοχές τους και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης  με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που θα εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές. Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν ενίσχυση μόνον από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, μόνον από ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας ή και από τα δύο προγράμματα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν Φάκελο Α (που αφορά την προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος) και, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, Φάκελο Β, που αφορά μεταξύ άλλωντους στόχους και τη στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος, τις δράσεις του κ.ά.

Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Α λήγει στις 20/07/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Β λήγει σiις 16/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 

Σε ΠΟΙΟΥΣ απευθύνεται

Η πρόσκληση αφορά Εταιρικά σχήματα /Ομάδες Τοπική Δράσης(ΟΤΔ) ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης LEADER, που πρέπει να στοχεύουν σε μία ή σε περισσότερες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής ανάπτυξης σε σαφώς προσδιορισμένες περιοχές (αγροτικές ή/και αλιείας και υδατοκαλλιέργειας).

Οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να προτείνονται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) μέσω της «εκ των κάτω προς τα άνω» προσέγγισης, να έχουν επαρκή κρίσιμη μάζα, δηλαδή ο μόνιμος πληθυσμός να είναι μεταξύ 10.000 -150.000 κάτοικοι.

Ειδικά για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ): Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε., που θα είναι κατά μέγιστον 50 και μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης LEADER. Συμπεριλαμβάνεται ο νομός Θεσσαλονίκης και οι δήμοι του Νομού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Οι εν λόγω περιοχές πρέπει να αποτελούνται από τοπικές / δημοτικές κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων, με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός (αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια).

Το ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) εφαρμόζεται σε περιοχές με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Μία περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας η οποία επιλέγεται για την παροχή ενίσχυσης πρέπει να είναι περιορισμένης έκτασης και κατά κανόνα μικρότερη από μία περιοχή του επιπέδου NUΓS ΠΙ (νομός), δηλαδή η γεωγραφική έκτασή της (αθροιστικά) να μην ξεπερνάει τα 6.000 τετρ. χιλ.
 • Οι παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών και τωνμεγάλωννησιώνκατά κανόνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο ποταμού, λίμνης ή λιμνοθάλασσας.
 • Η απασχόληση στον κλάδο «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια)) (απογραφή 2011) προς τη συνολική απασχόληση των περιοχών «Αλιείας και υδατοκαλλιέργειας)) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,36%.

Σε περιπτώσεις ενίσχυσης μόνο από πόρους του ΕΠΑλΘ θα επιλεγούν 10 περιοχές εφαρμογής, ενώ για ενισχύσεις από το ΕΠΑλΘ και το ΠΑΑ δεν υπάρχει περιορισμός.

 

Όροι και προϋποθέσεις

Τα εταιρικά οχήματα, υφιστάμενα ή υπό σύσταση, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τους παράκάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • Να συνιστούν νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου – ιδιωτικού τομέα.
 • Η Εταιρική σχέση να είναι σύμφωνη με τους Κανονισμούς Ε.Ε.
 • Να δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.
 • Το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού τους να διασφαλίζει τη διαχείριση δημοσίων / κοινοτικών κονδυλίων.
 • Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης / εκκαθάρισης και είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Δεν αποτελούν εξωχώρια εταιρεία.
 • Προτείνουν την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων.
 • Η έδρα τους ή παράρτημα αυτής βρίσκεται εντός της περιοχής εφαρμογής ή στην ευρύτερη περιοχή με ευχερή πρόσβαση προς και από την περιοχή παρέμβασης.
 • Ειδικότερα, για πόρους του Προγράμματος Θάλασσας και Αλιείας, οι φορείς απαιτείται να διαθέτουν και διαχειριστική ικανότητα.

 

Τι χρηματοδοτείται

Για την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων η επιχορήγηση στον δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 80.000 ευρώ ανά πρόταση.

Για τα προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης:

 • Με πόρους μόνον του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ο προϋπολογισμός του κάθε τοπικού προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως 8 εκατ. ευρώ και έως 12 εκατ. ευρώ αν ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής εφαρμογής είναι άνω των 100.000 κατοίκων.
 • Με πόρους μόνο του ΕΠ Θάλασσα και Αλιεία (ΕΠΑλΘ) ο προϋπολογισμός κάθε υποβαλλομένου τοπικού προγράμματος πρέπει να είναι άνω των 3

εκατ. ευρώ .

 • Με πόρους ΠΑΑ και ΕΠΑλθ ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 12 εκατ. ευρώ και έως 16 εκατ. ευρώ για περιοχές με μόνιμο πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.,

 

Αναπτυξιακές στρατηγικές

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπκών Κοινοτήτων TAΠTοK- (Community Led Local Deνelopment, CLLD), βασισμένη στην προσέγγισn LEADER, αποτελεί μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποiησnς τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων.

Η Toπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες πρέπει να εiναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοιvωνική άποψη.

Αναλυτικότερα, n πρωτοβοuλία CLLD LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Στρατnγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές.
 • Τοπικές εταιρικές σχέσεις δnμόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσnς» (ΟΤΔ).
 • Προοέγγισn εκ τωv κάτω προς τα άνω ως προς την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
 • Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποiηση της στρατηγικής με βάσn την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.
 • Δuνατότητα εφαφρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]