Χρηματοδότηση ερευνητικών συνεργασιών

Ενισχύσεις για αγρότες και αλιείς
8 Ιουλίου, 2016
Υπ. Οικονομίας: Τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 συνεχίζονται κανονικά
11 Ιουλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Χρηματοδότηση ερευνητικών συνεργασιών

[:el]8/7/2016

Σε κοινές διακρατικές προκηρύξεις για έργα Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε&Τ) πρόκειται να προχωρήσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστnμα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις

που πρόκειται να ανακοινωθούν εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος και μέχρι τέλους του 2016 αφορούν υποβολή προτάσεων για την εκτέλεση έργων διμερούς Ε& Τ συνεργασίας μεταξύ:

  1. 1. Ελλάδας- Κίνας (με ενδεικnκή δημόσια δαπάνη για την Ελληνική Συμμετοχή: 10 εκατ. ευρώ).
  2. 2. Ελλάδας- Γερμανίας (με ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική Συμμετοχή: 9 εκατ. ευρώ).
  3. 3. Ελλάδας- Ισραήλ (με ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική Συμμετοχή: 9 εκατ. ευρώ).
  4. 4. Ελλάδας- Ρωσίας (με ενδεικτική δημόσια δαπάνη για την Ελληνική Συμμετοχή: 9 εκατ. ευρώ).

Τα διμερή έργα που θα χρηματοδοτηθούν μέσω της δράσης θα προωθήσουν πεδία αμοιβαίου ενδιαφέρονιος που έχουν διαμορφωθεί μέσω διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους φορείς των συνεργαζόμενων χωρών και είναι συμβατοί με τη στρατηγική τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και τις θεματικές προτεραιότητες που ορίζονται στnν Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020.

Οι επιλέξιμοι τομείς, ανά χώρα, θα αναφερθούν αναλυτικά στις επιμέρους προκηρύξεις των δράσεων. Ενδεικτικά, επιμέρους προτεραιότητες που έχουν επιπλέον εξειδικευτεί ανά διμερή συνεργασία αναφέρονιαι στο συνημμένο Παράρτημα. Επιπλέον, για την οριστικοποίηση των προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της προκήρυξης διμερούς Ε&Τ συνεργασίας Ελλάδας- Κίνας, θα ακολουθήσει άμεσα (στις επόμενες μέρες) και μια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρονιος.

Η δράση εμπίπτει στnν Επενδυτική Προτεραιότητα 1 b «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα τnς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω τnς προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόνιωνκαι υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στnν οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημοσίων υπηρεσιών, στnν ενθάρρυνση mς ζήτnσης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες και διάδοση τεχνολογιών γενικής εφαρμογής» και στον Ειδικό Στόχο 1.1 «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση».

Οι στόχοι

Η δράση «Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες» αφορά την ενίσχυση για έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Η δράση έχει ως στόχους:

  • Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τn βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε& Τ διεργασίες δικτύωσης, τη συμμετοχή σε αυτές δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία επιχειρήσεων, την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε ευρωπαϊκές πολιτικές.
  • Την επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέρονιος για τις δύο (συνεργαζόμενες) χώρες και σημαντικά για την κοινωνία και τnν οικονομία.
  • Την ανάπτυξη νέων γνώσεων-συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών- με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότnτας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.
  • Την προώθηση τnς καινοτομίας και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Οι προκηρύξεις θα απευθύνονιαι σε Ερευνητικούς Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς και συνεργατικά σχήματα αυτών στη βάση της δράσης «Διμερείς Ε& Τ συνεργασίες» του Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ. Οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και λεπτομέρειες συμμετοχής καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων θα διευκρινίζονιαι στις σχετικές προσκλήσεις που θα αναρτηθούν στnν ιστοσελίδα τnς Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr).

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κοινών κριτηρίων τόσο από την ελληνική πλευρά όσο και από τη συνεργαζόμενη χώρα. Η τελική επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει από Κοινή Μικτή Επιτροπή, η οποία θα λάβει υπόψη της τις αξιολογήσεις των προτάσεων και των δύο πλευρών.

Ενδεικτικά, ο προϋπολογισμός ανά έργο θα ανέρχεται στο ποσό των 400.000 ευρώ από τnν ελληνική πλευρά με αντίστοιχη χρηματοδοτική συμμετοχή της άλλης πλευράς.

Πηγή: Ναυτεμορική[:]