Ενεργοποιούνται έξι προσκλήσεις συνολικού ύψους €112,7 εκατ.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων" από το ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία" του ΕΣΠΑ 2014-2020
8 Απριλίου, 2016
Προς παράταση το Πρόγραμμα "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"
8 Απριλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Ενεργοποιούνται έξι προσκλήσεις συνολικού ύψους €112,7 εκατ.

[:el]8/4/2016

Στην ενεργοποίηση έξι προσκλήσεων συνολικού προϋπολογισμού 112.735.000 ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” προχωρούν το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ&ΤΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε σχετική ανακοίνωση οι δράσεις που ενεργοποιούνται είναι:

“Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές συνθήκες και κλιματικές συνθήκες καθώς και σε νησιά – τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού”, προϋπολογισμού 16.000.000 ευρώ. Προβλέπεται η χρηματοδότηση εγκαταστάσεων αφαλάτωσης θαλασσινού και υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης παραπροϊόντων, καθώς και νέο δίκτυο μεταφοράς αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης.

 

“Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων από Βιομηχανικά Επικίνδυνα Απόβλητα”, προϋπολογισμού 8.000.000 ευρώ. Με την πρόσκληση αυτή θα χρηματοδοτηθούν έργα απορρύπανσης κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου, ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα σε εγκαταλελειμμένα μεταλλεία αμιάντου. Προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών εξυγίανσης ρυπασμένου περιβάλλοντος χώρου και αποκατάστασης των αποθέσεων επεξεργασμένου αμιαντούχου πετρώματος καθώς και η κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες απορρύπανσης και εξυγίανσης.

 

“Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων ΥΠΕΘΑ”, προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα συλλογής, εξυγίανσης – αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών σε στρατιωτικές μονάδες και αεροδρόμια, προς περιβαλλοντική αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής και του τοπίου. Επίσης θα χρηματοδοτηθούν έργα ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων για την προστασία και αποκατάσταση των εδαφών αυτών.

 

“Έργα ύδρευσης”, προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ. Με την πρόσκληση αυτή θα χρηματοδοτηθούν έργα κατασκευής ταμιευτήρων νερού, έργα υδροληψίας, διυλιστήρια νερού καθώς και η κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων.

 

“Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών”, προϋπολογισμού 4.735.000 ευρώ. Θα χρηματοδοτηθούν οι μελέτες που απαιτούνται για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ σε ότι αφορά στα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο λεκανών απορροής των υδατικών διαμερισμάτων της χώρας.

 

“Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ προτεραιότητας”, προϋπολογισμού 49.000.000 ευρώ.[:]