Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων" από το ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία" του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αποτελέσματα του Φόρουμ Βιομηχανίας
8 Απριλίου, 2016
Ενεργοποιούνται έξι προσκλήσεις συνολικού ύψους €112,7 εκατ.
8 Απριλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων" από το ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία" του ΕΣΠΑ 2014-2020

[:el]8/4/2016

Ξεκίνησε χθες, Πέμπτη 7/4/2016, στις 12 μ.μ., η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 07.04.2016 έως και 20.05.2016.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 11.02.2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

* Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

* Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Ποια επενδυτικά σχέδια επιδοτούνται

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Σε τι αφορά η επιδότηση

Τα επενδυτικά σχέδια επιδοτούνται για: κτήρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός, εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος, ανάπτυξη & πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επίσης επιδοτούνται ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή κοινών επιχειρήσεων joint – ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες, πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. CE). Αλλά και μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού).

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα, θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Πότε και πώς υποβάλλεται αίτηση χρηματοδότησης

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 07.04.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 20.05.2016. Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων, καθώς η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά τις 20.05.2016. Οι επιχειρήσεις που θα αξιολογηθούν θετικά στη δράση θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο και τόπο αποστολής/παραλαβής του φυσικού φακέλου που θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά.[:]