«ΕΦΚΑ-pass» στη μεταβίβαση ακινήτων

Πώς θα εξοφλήσετε ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήματος σε έως και 24 δόσεις
29 Ιουλίου, 2022
Οι τράπεζες και servicers που εγκρίνουν τις περισσότερες ρυθμίσεις
29 Ιουλίου, 2022
Δείτε τα όλα

«ΕΦΚΑ-pass» στη μεταβίβαση ακινήτων

29/07/2022

Σημαντική διευκόλυνση στους οφειλέτες των ταμείων προκειμένου να μεταβιβάσουν ακίνητα τους προβλέπει διάταξη την οποία πέρασε η κυβέρνηση τον περασμένο Ιούνιο και πρακτικά έχει τεθεί σε εφαρμογή από τα μέσα του τρέχοντος μηνός μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από πλευράς e- EΦΚΑ.

Ο λόγος για το νέο καθεστώς ασφαλιστικής ενημερότητας για όσους θέλουν να πουλήσουν ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με το οποίο το σχετικό αποδεικτικό θα δίδεται με βάση μόνο τις βεβαιωμένες στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) οφειλές και όχι τις τρέχουσες και τις μη βεβαιωμένες όπως ίσχυε μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2022. Έτσι για να πουλήσει ένας οφειλέτης ένα ακίνητο του θα πρέπει πρώτα να εξοφλήσει μόνο τις βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ οφειλές του και όχι τις τρέχουσες και τις μη βεβαιωμένες, διευρύνοντας έτσι το άμεσο, καθαρό όφελος του από τη σχετική συναλλαγή.

Πιο αναλυτικά, η σχετική εγκύκλιος του e – ΕΦΚΑ προβλέπει τα ακόλουθα

Α. Ανάλυση της διάταξης

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, για την έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι βεβαιωμένες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, οφειλές.

Ως εκ τούτου εφεξής, κατά την διενέργεια του ελέγχου για την εξέταση αίτησης χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωσης Οφειλής μόνο για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο οι βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.

Αντίθετα, δεν θα κωλύουν την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωσης Οφειλής – για τις εν λόγω συναλλαγές – εκκρεμείς έλεγχοι κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις επιβολής εισφορών ούτε έχουν, επακόλουθα, διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο. προκειμένου να βεβαιωθούν ως ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η εξαίρεση των μη βεβαιωμένων οφειλών από τον έλεγχο κατά την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής ισχύει μόνο για τις προαναφερθείσες συναλλαγές, δηλαδή για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος και δεν αφορά στις λοιπές συναλλαγές που προβλέπονται στην οικεία Υπουργική Απόφαση, όπως π.χ. είναι η εξόφληση τίτλων πληρωμής και η είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, η σύναψη ή ανανέωση δανειακών συμβάσεων και πιστώσεων, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου κλπ., ούτε και στις περιπτώσεις μεταβίβασης αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης (Δ.Χ.).

Τα σημαντικότερα οφέλη από την εξαίρεση των μη βεβαιωμένων οφειλών, τα οποία αναλύονται ειδικότερα στις επόμενες ενότητες, είναι:

– η έκδοση ηλεκτρονικά της Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία (πώληση) και η απευθείας λήψη αυτής μέσω διαδικτύου από τον ίδιο τον συναλλασσόμενο ή τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο,
– ο αυτοματοποιημένος τρόπος καταβολής από τους συμβολαιογράφους των παρακρατούμενων από το τίμημα ποσών οφειλής,
– η απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας με την ολοκλήρωσή της σε ένα σημείο για την χορήγηση των Αποδεικτικών ενημερότητας (μία μόνο στάση του συναλλασσόμενου σε υπηρεσία του Φορέα).

Β. Έκδοση ηλεκτρονικά της Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία (πώληση) ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού

Μετά την έκδοση ηλεκτρονικά του Ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για τους συναλλασσόμενους του Φορέα, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία και η έκδοση ηλεκτρονικά της Ενιαίας Βεβαίωσης Οφειλής για συναλλαγές της μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού (διαδικτυακή λήψη Βεβαίωσης Οφειλής).

Για την ηλεκτρονική έκδοση της ενιαίας Βεβαίωσης Οφειλής διενεργούνται αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-Ε.Φ.ΚΑ προκειμένου να εντοπιστεί με τον Α.Φ.Μ. του υποκείμενου προσώπου το σύνολο των βεβαιωμένων στο Κ.Ε.Α.Ο. ληξιπρόθεσμων οφειλών για την καταβολή των οποίων ο κάτοχος του ΑΦΜ ευθύνεται εκ του νόμου, τόσο εκείνων που αφορούν σε εργοδοτικές οφειλές από απασχόληση προσωπικού όσο και εκείνων που αφορούν σε προσωπικές οφειλές από παροχή ασφαλιστέας εργασίας ή υπηρεσίας στον e-Ε.Φ.Κ.Α. ως μη μισθωτός ασφαλισμένος (ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος, αγρότης).

Η ηλεκτρονικοποίηση της Βεβαίωσης Οφειλής και η επακόλουθη, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, αυτοματοποίηση της διαδικασίας απόδοσης στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τους συμβολαιογράφους των παρακρατούμενων από το τίμημα της μεταβίβασης ποσών οφειλής θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτάχυνση και στην απλοποίηση των εν λόγω συμβολαιογραφικών πράξεων οι οποίες από την φύση τους αποτελούν σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

– Πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης Βεβαίωσης Οφειλής

Στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης Βεβαίωσης Οφειλής έχουν πρόσβαση οι ίδιοι οι οφειλέτες καθώς και οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι οι οποίοι διενεργούν τις εν λόγω συμβολαιογραφικές πράξεις και ζητούν τις Βεβαιώσεις Οφειλής ως δικαιολογητικό από τα υποκείμενα πρόσωπα.

Οι οφειλέτες μπορούν να συνδεθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης Βεβαίωσης Οφειλής με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων τους στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISNET) καταχωρώντας επιπρόσθετα και τον ΑΜΚΑ τους ή, εναλλακτικά, μπορούν να συνδεθούν με χρήση των κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στις λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. εφόσον έχουν πιστοποιηθεί σε αυτές.

Οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί στην υφιστάμενη μέχρι σήμερα ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας μπορούν να συνδεθούν και στη νέα υπηρεσία για την λήψη Βεβαίωσης Οφειλής με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης που δημιούργησαν κατά την διαδικασία πιστοποίησής τους και χρησιμοποιούν έκτοτε. Οι μη πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν πρώτα την διαδικασία πιστοποίησής τους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “Πιστοποίηση Φορέων για την λήψη Αποδεικτικών Ενημερότητας” επιλέγοντας “Εγγραφή Χρήστη” ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της οθόνης.

– Διάρκεια Ισχύος Βεβαίωσης Οφειλής.
Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης οφειλής ορίζεται έως το τέλος του μήνα έκδοσής της, ανεξαρτήτως του είδους της δικαιοπραξίας ή της συναλλαγής για την οποία ζητείται.

– Απόδοση παρακρατούμενων ποσών με Ταυτότητα Οφειλέτη

Στην ηλεκτρονική Βεβαίωση οφειλής τα προς παρακράτηση ποσά οφειλής αναγράφονται ανά μητρώο οφειλής και συνοδεύονται από την αντίστοιχη Ταυτότητα Οφειλέτη η οποία αποτελεί τον ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής με τον οποίο ο συμβολαιογράφος μπορεί πλέον να καταβάλλει το παρακρατούμενο ποσό στον e-ΕΦΚΑ απευθείας μέσω του τραπεζικού συστήματος χωρίς να προσέλθει σε υπηρεσία του Φορέα.

Η τραπεζική συναλλαγή με την οποία θα αποδοθούν από τον συμβολαιογράφο τα παρακρατηθέντα ποσά μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική συναλλαγή σε κατάστημα τραπέζης είτε με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω e-banking με χρήση του προϊόντος ΔΙΑΣ “Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)”.

Με την αυτοματοποίηση της ΒΟ αυτοματοποιείται και ο τρόπος απόδοσης των παρακρατούμενων ποσών με την Ταυτότητα Οφειλέτη, οπότε για τις ΒΟ που εκδίδονται ηλεκτρονικά δεν ισχύουν οι προηγούμενες οδηγίες.

Η προθεσμία απόδοσης από τους συμβολαιογράφους των παρακρατούμενων ποσών οφειλής λήγει ταυτόχρονα με την ισχύ της βεβαίωσης οφειλής, δηλαδή στο τέλος του μήνα έκδοσής της. Αν η απόδοση λάβει χώρα τον επόμενο μήνα από τον μήνα έκδοσής της βεβαίωσης οφειλής

Γ. Χορήγηση από τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας με διασφάλιση οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.

Το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, όταν δεν υπάρχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ εκδίδεται διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ “Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας” για οποιαδήποτε αιτιολογία χορήγησης, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού. Η αίτηση στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία μπορεί να υποβληθεί είτε από τον ίδιο τον συναλλασσόμενο, είτε από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο ο οποίος πρόκειται να διενεργήσει την συμβολαιογραφική πράξη, είτε από οποιονδήποτε άλλον πιστοποιημένο στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία φορέα (ΚΕΠ, ΔΟΥ, κλπ).

Αν ωστόσο υποβληθεί αίτηση για την χορήγηση αποδεικτικής ασφαλιστικής ενημερότητας, ειδικά για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού μέσω της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, ενώ υπάρχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, ρυθμισμένες ή μη, η αίτηση απορρίπτεται και αντί για αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδεται σχετικό “Ενημερωτικό Σημείωμα” το οποίο πληροφορεί τον συναλλασσόμενο ότι δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικού ενημερότητας. Το εν λόγω σημείωμα προτρέπει επίσης τον συναλλασσόμενο να επαναλάβει την αίτηση επιλέγοντας την έκδοση βεβαίωσης οφειλής, αντί για αποδεικτικής ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να παρακρατηθούν οι οφειλές του από το τίμημα της μεταβίβασης, εφόσον η μεταβίβαση είναι από επαχθή αιτία και περιλαμβάνει τίμημα.

Αν ωστόσο ο οφειλέτης δεν επιθυμεί την παρακράτηση της οφειλής από το τίμημα ή πρόκειται για μεταβίβαση από χαριστική αιτία, είναι δυνατή η χορήγηση ΑΑΕ με διασφάλιση οφειλής.

– Μεταφορά αρμοδιότητας χορήγησης αποδεικτικής ασφαλιστικής ενημερότητας για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού στο Κ.Ε.Α.Ο..
Η αρμοδιότητα χορήγησης του ΑΑΕ με διασφάλιση οφειλής στην περίπτωση που χορηγείται για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, μεταφέρεται από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ στα Τμήματα Διαχείρισης Οφειλετών και Τμήματα Διαχείρισης Μεγάλων Οφειλετών των κατά τόπον αρμοδίων Περιφερειακών Δ/νσεων Κ.Ε.Α.Ο. καθώς και στα Αποκεντρωμένα Τμήματα Κ.Ε.Α.Ο.

Ως εκ τούτου, αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. να εξετάζει τις αιτήσεις χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, είναι η υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. η οποία χειρίζεται τις βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντα και είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξής τους. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση όπου ο αιτών έχει οφειλές σε περισσότερες από μία υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., τότε αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. να εξετάσει την αίτηση χορήγησης ΑΑΕ είναι η υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης του μεγαλύτερου τμήματος των συνολικών οφειλών του αιτούντα.

Η χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας κατόπιν διασφάλισης των οφειλών για τις εν λόγω συναλλαγές πραγματοποιείται με χειρόγραφη διαδικασία διότι οι απαιτούμενες διαδικαστικές πράξεις για την κατοχύρωση της διασφάλισης (εγγραφή κατάσχεσης ή υποθήκης, έκδοση εγγυητικής επιστολής τραπέζης, σωρευτική αναδοχή οφειλών, κλπ) αποτελούν εργασίες μη δυνάμενες προς το παρόν να υποστηριχθούν ηλεκτρονικά. Παρά το γεγονός ότι για τις εν λόγω συναλλαγές η χορήγηση του ΑΑΕ πραγματοποιείται χειρόγραφα, ο προβλεπόμενος από τις κοινοποιούμενες διατάξεις περιορισμός του ελέγχου μόνο στις βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. ληξιπρόθεσμες οφειλές απλοποίησε σημαντικά την διαδικασία διότι δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την μεταφορά της αρμοδιότητας χορήγησης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, αλλά και της βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ στις υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο.

– Προϋποθέσεις χορήγησης ΑΑΕ με διασφάλιση οφειλής.

Υπενθυμίζεται ότι, οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ισχύουν για να χορηγηθεί ΑΑΕ με διασφάλιση οφειλής, είναι ανά είδος δικαιοπραξίας οι εξής:

– Πώληση.Για την μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία (πώληση) απαιτείται το σύνολο των οφειλών του πωλητή να έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να τηρούνται οι όροι αυτής καθώς και να έχει παρασχεθεί ισόποση εμπράγματη ή χρηματική διασφάλιση.

– Εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης υπέρ Τρίτου.Για την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου (υποθήκη – προσημείωση υποθήκης) απαιτείται το σύνολο των οφειλών του παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα να έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να τηρούνται οι όροι αυτής καθώς και να έχει παρασχεθεί ισόποση εμπράγματη ή χρηματική διασφάλιση, όπως και στην περίπτωση της πώλησης.

– Δωρεά ή Γονική Παροχή.Για την μεταβίβαση ακινήτου από χαριστική αιτία (δωρεά – γονική παροχή) απαιτείται να έχει παρασχεθεί για το σύνολο των οφειλών του δωρεοδόχου ή του παρέχοντα γονέα ισόποση εμπράγματη ή χρηματική διασφάλιση, ενώ η υπαγωγή των οφειλών του σε καθεστώς ρύθμισης ή η τήρηση των όρων αυτής αποτελεί προαιρετική επιλογή. Ο συνήθης τρόπος διασφάλισης οφειλής στις περιπτώσεις αυτές είναι η σωρευτική αναδοχή των οφειλών του γονέα από το τέκνο στο οποίο παρέχεται το ακίνητο ή του δωρητή από τον δωρεοδόχο στον οποίο δωρίζεται το ακίνητο.

– Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χορήγησης ΑΑΕ με διασφάλιση οφειλών

Η αίτηση για την διασφάλιση των οφειλών με σκοπό την χορήγηση ΑΑΕ για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού υποβάλλεται από τον οφειλέτη αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “e-ΕΦΚΑ Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης / κλείσιμο ραντεβού” σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες. Η σύνδεση του οφειλέτη στην εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία πραγματοποιείται με χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων του στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISNET) καταχωρώντας επιπρόσθετα και τον ΑΜΚΑ του.

Μετά την επιτυχή είσοδό του στην ηλεκτρονική υπηρεσία ο οφειλέτης μπορεί να προεπισκοπήσει τις παλαιότερα υποβληθείσες αιτήσεις του ή να επιλέξει την υποβολή νέας αίτησης. Κατά την υποβολή νέας αίτησης η ηλεκτρονική πλατφόρμα ζητά από τον οφειλέτη να καταχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, τον προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), τον αριθμό τηλεφώνου άμεσης επικοινωνίας (σταθερό / κινητό) καθώς και την ιδιότητα με την οποία υποβάλλει το αίτημα, π.χ. Εργοδότης, Αγρότης, κλπ.

Στο πεδίο της οθόνης “Κατηγορία Αιτήματος” ο οφειλέτης θα πρέπει να επιλέξει από την λίστα τιμών στην υποενότητα “Κ.Ε.Α.Ο.” την κατηγορία αιτήματος “Μεταβίβαση ακινήτου με διασφάλιση οφειλών”.

Στα πεδία της οθόνης “ΠΡΟΣ” ο οφειλέτης θα πρέπει να επιλέξει από την λίστα τιμών την υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. η οποία είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών του καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπάγεται αυτή.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης η ηλεκτρονική πλατφόρμα αποδίδει σε αυτήν αριθμό πρωτοκόλλου και προωθείται αυτή στην αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.. Εφόσον απαιτηθεί η φυσική παρουσία του οφειλέτη στην υπηρεσία θα προγραμματίζεται ραντεβού σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και θα αποστέλλεται στον οφειλέτη σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με τα στοιχεία του ραντεβού.

Επειδή η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων είναι προσβάσιμη μόνο από φυσικά πρόσωπα, στην περίπτωση που ο αιτών οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, τότε η υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τα προεκτεθέντα θα πραγματοποιείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού αναφέροντας στο πεδίο ελεύθερου κειμένου της οθόνης κατά την υποβολή της αίτησης τα στοιχεία του νομικού προσώπου (ΑΦΜ, Επωνυμία και Νομική Μορφή) για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση καθώς και την ιδιότητα με την οποία ο αιτών εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο (Διευθύνων Σύμβουλος, Διαχειριστής, Ομόρρυθμο Μέλος, κλπ). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η νομιμοποίηση εκπροσώπησης θα ελέγχεται σε κάθε περίπτωση από τις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. κατόπιν διασταύρωσης των στοιχείων του νομίμου εκπροσώπου με το μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης (Διασύνδεση ΓΓΠΣ) και του e-ΕΦΚΑ (ΟΠΣ).

Σε περίπτωση όπου το προς μεταβίβαση ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό σε περισσότερα του ενός πρόσωπα τα οποία τυγχάνουν οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ, τότε η υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τα προεκτεθέντα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από κάθε έναν συγκύριο οφειλέτη χωριστά.

– Κατάθεση δικαιολογητικών για την εξέταση αίτησης χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας με διασφάλιση οφειλών.

Κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης με την προαναφερόμενη διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “e-ΕΦΚΑ Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης / κλείσιμο ραντεβού” δεν απαιτείται από τον οφειλέτη η κατάθεση οποιουδήποτε δικαιολογητικού εγγράφου. Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση για την διαδικασία διασφάλισης των οφειλών θα ζητούνται από τις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. σε δεύτερο χρόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) προς τον αιτούντα αφού παραληφθεί η αίτησή του.

Εξαιτίας της μεταφοράς της αρμοδιότητας χορήγησης ΑΑΕ για τις εν λόγω συναλλαγές στις υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. καθώς και της δυνατότητας που παρέχει η νέα εφαρμογή “WEB ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Κ.Ε.Α.Ο.” για τον εντοπισμό των βεβαιωμένων οφειλών του αιτούντα με βάση τον ΑΦΜ του, όπως αναλύεται ειδικότερα στη συνέχεια, από την κοινοποίηση του παρόντος καταργείται και δεν ζητείται ως δικαιολογητικό το Υπηρεσιακό Σημείωμα (για άλλη χρήση) το οποίο εξέδιδαν μέχρι πρότινος τα Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών στις κατά τόπον αρμόδιες Τοπικές Δ/νσεις e-ΕΦΚΑ.

Πηγή: Capital.gr