Διαδικασία πτώχευσης για μικρές επιχειρήσεις

Ξεκινούν οι πλειστηριασμοί για κάθε χρέος και κάθε ακίνητο
23 Ιουνίου, 2017
6 βήματα- κλειδιά στη μάχη μείωσης των «κόκκινων» δανείων
28 Ιουνίου, 2017
Δείτε τα όλα

Διαδικασία πτώχευσης για μικρές επιχειρήσεις

[:el]23/06/2017

Νέα κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη τους περισσότερα στοιχεία και όχι πλέον την αξία της πτωχευτικής περιουσίας, θα ισχύσουν εφεξής για την απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης που έχει θεσπισθεί ήδη από το 2007 για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η νέα απλοποιημένη διαδικασία θα ισχύσει για τις πτωχεύσεις που θα κηρυχθούν μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου.

Ειδικότερα, για την υπαγωγή στην απλοποιημένη διαδικασία, η επιχείρηση θα πρέπει να πληροί δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια:

α) το σύνολο του ενεργητικού της να είναι έως 150.000 ευρώ,

β) το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών της να ανέρχεται έως 200.000 ευρώ και

γ) να απασχολούνται έως 5 άτομα. Κριτήριο έως σήμερα αποτελούσε η πτωχευτική περιουσία να είναι έως 100.000 ευρώ και να μην περιλαμβάνει ακίνητα προς ρευστοποίηση.

Για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας, προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες αλλαγές:

i) θα γίνεται μόνο μία φορά επανάληψη του πλειστηριασμού της περιουσίας και όχι τρεις όπως στην κανονική διαδικασία. Εάν και η επανάληψη αποβεί άκαρπη, η εκποίηση θα γίνεται ελεύθερα, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου πλειστηριασμού,

ii) η απλοποιημένη διαδικασία περατώνεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση 4 ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών και μετά την παρέλευση 6 ετών από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης. Εάν οι εργασίες πτώχευσης διαρκούν πάνω από τρία χρόνια, ο σύνδικος υποχρεούται να εξηγεί τους λόγους καθυστέρησης στον εισηγητή. Σε περίπτωση που ο τελευταίος κρίνει αδικαιολόγητη την καθυστέρηση, έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον σύνδικο πτώχευσης.

Πηγή: Έντυπη Καθημερινή[:]