Χρηματοδοτηση επενδυτικών σχεδίων με εγγυημένα δάνεια

Βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής στον Αναπτυξιακό Νόμο
16 Ιουνίου, 2016
Ευκαιρίες λόγω παράτασης και προκαταβολής των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020
17 Ιουνίου, 2016
Δείτε τα όλα

Χρηματοδοτηση επενδυτικών σχεδίων με εγγυημένα δάνεια

[:el]17/6/2016

Ολιγοήμερο περιθώριο να αξιοποιήσοuv το πρόγραμμα Εγγοδοσίας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξnς (ΕΤΕΑΝ), το οποίο παρέχει εγγύηση έως και για τo 80% του τραπεζικού δανείου που χορηγείται για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων, έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στα κίνητρα ενισχύσεων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων (3299/2004 και 3908/2011). Η δημοσιοποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και αποπληρωμής αυτών των επενδυτικών προγραμμάτων δiνει πλέον τη δυνατότητα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να προγραμματίσουν τα επόμενα βήματά τους, ως προς την αποπεράτωση των επενδύσεών τους. Σε ό,τι αφορά το έλλειμμα ρευστότητας, είναι εφικτό να το υπερβούν, εάν απευθυνθούν στις τράπεζες ζητώντάς να τους χορηγηθεί δάνειο με την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ. Στην παρούσα φάση η χορήγηση εγγυnμέvων δαvείων επενδυτικού σκοπού φαντάζει ευκολότερη, καθώς υπάρχει μια γενικότερn κιvnτοποίηση για την απορρόφnση των τελευταίων κονδυλίωv των προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ, τα οπoiα θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Βεβαίως, οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους επιχειρnματίες θα πρέπει να έχουν υποβλnθεi στα υποκαταστήματα των τραπεζών το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα Εγγυοδοσίας του ΕΤΕΑΝ προβλέπει τη χορήγηση εγγυημένων δανείων με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου, για την αποπεράτωσή του. Η διάρκεια της εγγύησης μπορεί να ανέλθει έως δέκα έτη εφόσον πρόκειται για επενδυτικά δάνεια ή δάνεια κεφαλαίου κινήσεως και έως τρία έτη εφόσον πρόκειται για δάνεια προκαταβολής επιχορήγησης. Οι όροι των εγyυούμενων δανείων (ποσό, διάρκεια, επιτόκιο, περίοδος χάριτος, εξασφαλίσεις) διαμορφώνονται ελεύθερα μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους όρους της απόφασnς υπαγωγής και την ύπαρξη της εyγύησης του ΕΤΕΑΝ.

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τους όρους υπαγωγής στο εν λόyω πρόγραμμα μπορούν να απευθυνθούν στα υποκαταστήματα των συνεργαζόμενων με το ΕΤΕΑΝ – για το συγκεκριμένο πρόγραμμα – τραπεζών. Το ύψος των δαvεiωv μπορεί vα κυμαίνεται από τις 10.000 έως και τις 800.000 ευρώ, εvώ n διάρκεια της εγγύnσης μπορεί να φθάσει έως και τα δέκα έτη. Το δε ύψος τnς εγγύnσnς καθορiζεται στο 70% και 80% και εξαρτάται από τη μορφή του υποπρογράμματος, καθώς οι εγγυήσεις παραχωρούνται με βάση κάποιο από τα τρία υποπρογράμματα που διαθέτει το Ταμείο.

Το ύψος του δανείου, η διάρκεια αποπληρωμής, η περίοδος χάριτος, αλλά και το ποσοστό της εγγύησης που θα λάβει n κάθε επιχείρηση καθορίζονται από το υποπρόγραμμα στο οποίο θα υπαχθεί, καθώς το πρόγραμμα έχει δομηθεί σm βάση τριών υποπρογραμμάτων, όπου το κάθε ένα αφορά την κάλυψη διαφορετικών δαπανών:

 

Τρία υποπρογράμματα

 

Υποπρόγραμμα 1: Αφορά δάνεια rιου χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από τις 10.000 έως 800.000 ευρώ. Η διάρκεια της εγγύησης κυμαίνεται από πέντε έως δέκα έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος από έξι μήνες έως δύο έτη . Το ποσοστό της εγγύησης ανέρχεται στο 70%.

 

Υποπρόγραμμα 2: Αφορά δάνεια έναντι της επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου προγραμμάτων κρατικώv ενισχύσεων. Δηλαδή, αφορά δικαιούχους του ΕΣΠΑ και του επενδυτικού νόμου. Το ύψος του δανείου μπορεί να είναι έως το ισόποσο του συνολικού ποσού επιχορήγησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, εvώ το εγγυημένο δάνειο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 10.000 ευρώ και ανώτερο από 500.000 ευρώ. Η διάρκεια της εγγύησης κυμαίνεται από τα δύο έως τα τρία έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έξι μηνών. Το ποσοστό της εγγύησης ανέρχεται στο 80%.

 

Υποπρόγραμμα 3: Αφορά δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) ή και δάνεια που χρηματοδοτούν ώριμα επενδυτικά σχέδια. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από τις 10.000 έως και τις 800.000 ευρώ ή έως το 30% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 100% του ετήσιου μισθοδοτικού κόστους της επιχείρnσης του προnyούμενου έτους από την αίτηση ή έως το 30% των εξοφλημένων τιμολογίων της υλοποιnθείσας επένδυσης. Αν πρόκειται για νεοσύστατη επιχείρηση, υπολογίζεται το προβλεπόμενο ετήσιο μισθοδοτικό κόστος τnς εmχείρησnς. Η διάρκεια της εγγύησης κυμαίνεται από τα δύο έως τα δέκα έτη, με δυνατόmτα περιόδου χάριτος έξι μηνών. Το ύψος της εγγύησης ανέρχεται στο 70%.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Εγγυοδοσίας του ΕΤΕΑΝ, ποσοστό έως 20% του εκταμιευθέντος δανείου μπορεί να καλύπτει ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, συνοδευτικές του επενδυτικού σχεδίου. Αντίστοιχα, οι δαπάνες για αγορά γης δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 10% του αρχικού ποσού του δανείου. Ωστόσο, ειδικά για επενδυτικά σχέδια που αφορούν επενδύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, οι δαπάνες αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων μπορούν να ανέρχονται μέχρι 40% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδiου.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]