Βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής στον Αναπτυξιακό Νόμο

Δεν απαιτείται πλέον εγγυητική επιστολή για τους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ
15 Ιουνίου, 2016
Χρηματοδοτηση επενδυτικών σχεδίων με εγγυημένα δάνεια
17 Ιουνίου, 2016
Δείτε τα όλα

Βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής στον Αναπτυξιακό Νόμο

[:el]16/6/2016

Ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης κατέθεσε λίγο πριν την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Βάσει αυτών, μειώνεται σε πέντε ή έξι χρόνια – από επτά χρόνια που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο – το διάστημα αποπληρωμής των έργων που εντάσσονται στο νέο αναπτυξιακό νόμο.

Επίσης, με άλλη νομοτεχνική βελτίωση προβλέπεται ότι οι εταιρίες με επενδυτικά έργα μέχρι 300.000 ευρώ μπορούν να διατηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, ενώ στις 50.000 ευρώ (από 75.000 που προβλεπόταν αρχικά) μειώνεται για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις το απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο για την ένταξη στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη νομοτεχνική βελτίωση, όσες επιχειρήσεις υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια ύψους έως 300.000 ευρώ και διαθέτουν βιβλία Β’ κατηγορίας, δεν θα πρέπει να αλλάξουν κατηγορία και να μεταφερθούν στη Γ’ (κατηγορία), ενώ άνω του συγκεκριμένου ποσού υποχρεούνται να αποκτήσουν βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 21 του αρχικού σχεδίου νόμου, όριζε ότι οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, οφείλουν, να τηρούν από το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, βιβλία Γ` κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής.

Σε ό,τι αφορά τους παλαιότερους επενδυτικούς νόμους και συγκεκριμένα τον 3299/2004, προβλέπεται τρίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων των οποίων η ενίσχυση θα προέλθει από φορολογικές απαλλαγές. Ειδικότερα, με νομοτεχνική βελτίωση προβλέπεται ότι «η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004 και η οποία λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί αποδεδειγμένα το 50% του εγκεκριμένου κόστους, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Σε ό,τι αφορά την τμηματική καταβολή επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στο ν. 3299/2004 (Α’ 261) και στο ν. 3908/2011 καταργείται η πρόβλεψη αποπληρωμής σε επτά ετήσιες δόσεις. Με τη νέα διάταξη, η αποπληρωμή της επιχορήγησης μπορεί να ολοκληρωθεί σε πέντε ή έξι έτη. Ο ακριβής χρόνος, θα καθορίζεται από την πορεία ολοκλήρωσης και ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου.

Με τη νομοτεχνική βελτίωση, παραμένει η πρόβλεψη ότι η πρώτη δόση, ισούται με το 1/7 της προβλεπόμενης επιχορήγησης και καταβάλλεται με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου. Η δεύτερη δόση, ισόποση με την πρώτη, καταβάλλεται με την υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η τρίτη δόση, ισόποση με τις δύο προηγούμενες, καταβάλλεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Οι παραπάνω διαδικασίες, μπορεί να διαρκέσουν το πολύ δύο έτη, αφού τον Ιούνιο του 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια. Το υπολειπόμενο ποσό της επιχορήγησης, καταβάλλεται σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις από το επόμενο έτος, μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Ωστόσο, για επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης ή προκαταβολής πριν από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους, ισχύουν τα εξής:

α) αν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό των 2/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε πέντε ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.

β) αν το ποσό είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των 2/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε πέντε ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης. Η πρώτη δόση προσαυαξάνεται κατά το υπολειπόμενο ποσό μέχρι ποσοστού 2/7.

γ) Αν στην απόφαση ολοκλήρωσης, ορίζεται ποσό ενίσχυσης μικρότερο των 20.000 ευρώ, ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται το παραπάνω ποσό, καταβάλλεται άπαξ ή προστίθεται στην προηγούμενη δόση.

δ) Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, μπορεί να συγχωνεύονται η 5η,6η και 7η δόση για επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων εφόσον το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.[:]