Ευκαιρίες λόγω παράτασης και προκαταβολής των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Χρηματοδοτηση επενδυτικών σχεδίων με εγγυημένα δάνεια
17 Ιουνίου, 2016
Οι ωφέλειες για το τραπεζικό σύστημα από waiver και QE
23 Ιουνίου, 2016
Δείτε τα όλα

Ευκαιρίες λόγω παράτασης και προκαταβολής των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020

[:el]17/6/2016

Δύο δράσεις παραμένουν ακόμα ανοικτές σε αιτήσεις για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Πρόκειται για τα προγράμματα  με την επωνυμία «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως 8/7/2016) και «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» » (Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως 4/7/2016).

Η χρονική παράταση κατάθεσης των αιτήσεων (που δίνει αρκετό χρόνο να προετοιμάσουν το φάκελο) σε συνδυασμό με την αύξηση των διαθέσιμων προϋπολογισμών (από 78 σε 110 εκατ. ευρώ και 70 σε 90 εκατ. ευρώ αντίστοιχα), την προκαταβολή χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής (40% του επιδοτούμενου ποσού μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων), το μειωμένο αριθμό κατάθεσης φακέλων (4.500 και 1.700 αντίκστοιχα μέχρι τα τέλη Μαΐου), καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ιδίας συμμετοχής δημιουργούν μία πολλή μεγάλη ευκαιρία για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια για τα επενδυτικά τους σχέδια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της μεγάλης ώθησης που προκάλεσε στο επενδυτικό ενδιαφέρον η πρόσφατη απόφαση για την ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που επιτρέπει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής.

Σε αντίθεση με αυτή τη διαπίστωση έρχεται το γεγονός ότι μέχρι το τέλος Μαΐου, οπότε και έληγαν τα προγράμματα, και ενώ είχε ανακοινωθεί η ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού, οι αιτήσεις ανέρχονταν περίπου σε 4.500 για τη δράση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και σε 1.700 για τον Τουρισμό.

Ο συνδυασμός αυτών των νέων παραμέτρων δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για τους δικαιούχους, γιατί πρώτιστα τους δίνει τον απαραίτο χρόνο να ετοιμάσουν το φάκελό τους, μετά την τελευταία παράταση.

Αντιστοίχως αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας του φακέλου τους, καθώς η αύξηση του προϋπολογισμού αγγίζει το 30% (σε συνδυασμό με το χαμηλό – μέχρι τα τέλη Μαΐου – ενδιαφέρον). Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο μέσος όρος των επενδυτικών σχεδίων είναι χαμηλός (σε σύγκριση με το όριο των 200.000 €) με αποτέλεσμα ο αριθμός των επιτυχόντων να αυξάνεται σημαντικά.

Τελευταίο σημαντικό στοιχείο είναι η αναγκαιότητα να εκταμιευθούν από το Ταμείο επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) χαμηλότοκα δάνεια, με εγγύηση του Δημοσίου, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου του ΕΣΠΑ (για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων). Η αναγκαιότητα προκύπτει από το γεγονός, ότι τα χρήματα θα χαθούν το Σεπτέμβρη (κοινοτικά κονδύλια που πρέπει να απορροφηθούν).

Συνοψίζοντας, θεωρούμε μία πολλή μεγάλη ευκαιρία τις δύο δράσεις του ΕΣΠΑ, με κριτήρια τον επαρκή εναπομείνοντα χρόνο για τη σύνταξη και την κατάθεση του φακέλου, τον αυξημένο προϋπολογισμό των δράσεων (σε συνδυασμό με το χαμηλό ενδιαφέρον), τη δυνατότητα προκαταβολής του 40% του επιδοτούμενου ποσού και τη χαμηλότοκη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου (δεν υπάρχει αναγκαιότητα ιδίων κεφαλαίων).

Παρακάτω σας παραθέτουμε μία μικρή ανάλυση των δύο προγραμμάτων που είναι ακόμα ανοικτά:

«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοιποιούνται στους τομείς:

  • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  • Υλικά-Κατασκευές
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
  • Υγεία

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

 

«Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

 

Μπορούν να συμμετέχουν:

 

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

 

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

 [:]