Χρηματοδοτικές ενισχύσεις για startups

Αναστροφή του κλίματος στο χώρο των φαρμάκων
2 Οκτωβρίου, 2015
Ασπίδα για τις πιστώσεις των εξαγωγικών επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΠ
9 Οκτωβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Χρηματοδοτικές ενισχύσεις για startups

[:el]2/10/2015

Μια νέα δράση, με στόχο την «εκκόλαψη» νέων επιχειρηματικών παικτών μέσω της ενίσχυσης επιχειρηματικών ομάδων, προετοιμάζεται στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020. Η δράση αποσκοπεί στο να ενισχυθεί το νέο οικοσύστημα υποστήριξης της νέας επιχειρηματικότητας μέσω συμπράξεων φορέων με εμπειρία στην υποστήριξη νέων καινοτόμων εγχειρημάτων έντασης γνώσης και δημιουργικότητας, με έμφαση στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του επιστημονικού δυναμικού.

Σε αυτό το πλαίσιο θα επιδιωχθεί να αυξηθεί το ποσοστό επιβίωσης των νεοφυών επιχειρήσεων μέσω της χρηματοδότησης επιχειρηματικών ιδεών στο στάδιο της εκκόλαψης, ώστε τουλάχιστον το ένα τρίτο αυτών να επιτύχει και να προχωρήσει σε ίδρυση νεοφυούς επιχείρησης. Η δράση ενισχύει – έπειτα από πρόσκληση – ολοκληρωμένα προγράμματα υποστήριξης και εκκόλαψης νέων επιχειρηματικών σχημάτων. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται από συμπράξεις φορέων με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Θα προσφέρουν υπηρεσίες στήριξης από την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και τη γέννηση επιχειρηματικών ιδεών μέχρι την ίδρυση και χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων. Τα προγράμματα θα πρέπει να προσφέρουν υποστήριξη και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχημάτων, τη δικτύωσή τους με την αγορά, τη διασύνδεση με θεσμούς και δομές, καθώς και την υποστήριξη στην εξεύρεση κατάλληλων και απαραίτητων πόρων. Θα διευκολύνουν την εύρεση των απαραίτητων για κάθε ομάδα υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), αλλά και στη διασύνδεσή τους με τους κατάλληλους παρόχους. Οι συμπράξεις θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Μηχανισμό αξιολόγησης και επιλογής ομάδων για υποστήριξη
 • Σύστημα παρακολούθησης και υποστήριξης από εξειδικευμένα στελέχη με καθοδήγηση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής στρατηγικής.
 • Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη από εμπειρογνώμονες – συμβούλους, mentoring από έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων
 • Εξειδικευμένη τεχνική καθοδήγηση από έμπειρα στελέχη κατά περίπτωση
 • Δράσεις δικτύωσης και προώθησης

 

Οι επιλεγόμενες ομάδες θα συνάπτουν σύμβαση συνεργασίας με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και θα απολαμβάνουν ενίσχυση, η οποία θα δίνεται με τις παρακάτω μορφές:

 • Κουπόνια καινοτομίας για πρόσβαση στις υπηρεσίες του φορέα υλοποίησης
 • Επιχειρηματικές υποτροφίες με υποχρέωση για πλήρη απασχόληση για 4 – 8 μήνες, ώστε να αφοσιωθούν στην ανάπτυξη των προϊόντων – υπηρεσιών τους και στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Άμεση επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες μέσω του φορέα προγράμματος

Ενδεικτικές δράσεις

 • Πρόσβαση ή φιλοξενία σε χώρους συνεργασίας (co-working spaces) και «εκκολαπτήρια» (incubators) με υπηρεσίες υποστήριξης για την επιτάχυνση της υλοποίησης της επιχειρηματικής σύλληψης.
 • Εκπαίδευση συμβούλων, μεντόρων κ.ο.κ.
 • Δημιουργία και οργάνωση δικτύου μεντόρων, εξειδικευμένων στελεχών και επιχειρηματικών αγγέλων και σύναψη συνεργασιών με σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και δικτύωση με αντίστοιχα δίκτυα στο εξωτερικό
 • Δικτύωση επιχειρηματικών σχημάτων με παρόχους υπηρεσιών ΕΤΑΚ
 • Πρόσβαση των επιχειρηματικών σχημάτων σε εργαστηριακό και παραγωγικό εξοπλισμό συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και εργαστηρίων
 • Στήριξη στη σύναξη επιχειρηματικών συμμετοχών και διεθνών συνεργασιών, δράσει “Soft Landing”
 • Επιχειρηματικές αποστολές σε οργανωμένα Accelerators ή Incubators του εξωτερικού
 • Λειτουργία «Εργαστηρίων Ψηφιακών Κατασκευών» και εργαστηρίων
 • Συνεργασία με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Προώθηση σε δομές και μηχανισμούς χρηματοδότησης
 • Συνδρομές σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες branding

Ενδεικτική κατανομή δαπανών υποστήριξης επιχειρηματικών ομάδων (10 – 15.000 ευρώ ανά ομάδα):

Επιχειρηματικές υποτροφίες (4 – 10.000 ευρώ)

Κουπόνια καινοτομίας (2 – 4.000 ευρώ)

Επιχορήγηση (1 – 2.500 ευρώ)

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Χώροι συνεργασίας-επιταχυντές-δομές στήριξης:

Μισθοδοσία προσωπικού διαχείρισης έργου και καθοδήγησης ομάδων, αμοιβές εκπαιδευτικών και συμβούλων, ενοίκια, μετασκευές κτιρίων, συντήρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμός ΤΠΕ, λογισμικό, συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, αναλώσιμα εργαστηριακών δοκιμών, νομικές υπηρεσίες.

 • Δημιουργία «Εργαστηρίων Ψηφιακών Κατασκευών» και εργαστηρίων κατασκευών:

Αγορά εξοπλισμού, εκπαίδευση προσωπικού, αμοιβές εξειδικευμένου προσωπικού

 • Επιχειρηματικές αποστολές και “Soft Landing”
 • Φιλοξενία αποστολών από το εξωτερικό

Οι δράσεις θα έχουν τριετή διάρκεια με δυνατότητα επέκτασης έπειτα από αξιολόγηση.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]