280 εκατ. για έρευνα και καινοτομία

Άνοιξη του 2017 εντάσσεται στο ΕΣΠΑ το franchise
15 Σεπτεμβρίου, 2016
Κοινοτικά κονδύλια 18 εκατ. ευρώ για τη στήριξη νέων επιστημόνων
16 Σεπτεμβρίου, 2016
Δείτε τα όλα

280 εκατ. για έρευνα και καινοτομία

[:el]16/9/2016

Μέχρι τοτέλος του μήνα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ». Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυnτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και την καινοτομία. Το πρόγραμμα θα έχει τρεις κύκλους προκηρύξεων, με τον πρώτο να ξεκινάει εντός του μήνα. Οι επόμενοι δύο αναμένονται τον Σεπτέμβριο του 2017 και τον Σεπτέμβριο του 2018. Στον πρώτο κύκλο ο προϋπολογισμός διαμόρφώνεται στα 126 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεωνμε ερευνητικούς οργανισμούς.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας).
  • Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (η.χ. απόκτηση/επικύρωσn/προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων).
  • Υποστηρικτικές ενέργειες (η.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:

  1. I. Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαiες επιχειρήσεις: Βασικός στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  2. II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.
  3. III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Η παρέμβαση αυτή έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερεuνητικά έργα.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά έργο και ανά παρέμβαση έχει ως εξής:

Ι. Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

  • 200.000 ευρώ εάν πρόκειται για μία επιχείρηση,
  • 350.000 ευpώ εάν πρόκειται για δύο επιχειρήσεις,
  • 450.000 ευρώ εάν πρόκειται για τρείς επιχειρήσεις,
  • 500.000 εάν πρόκειται για περισσότερες των τριών επιχειρήσεων.

ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Στις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο 1 εκατ. ευρώ.

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Στην παρέμβαση αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στα 2 εκατ. ευρώ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Ποσοστά επιδότησης

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Παρέμβαση Ι- Έρευνα καιΑνάπτυξn από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας. Για δράσεις βιομηχανικής έρευνας το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 60% για τις μεσαίες και στο 70% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για δράσεις βιομηχανικής έρευνας υπό προϋποθέσεις το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 75% για τις μεσαίες και στο 80% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για δράσεις πειραματικής ανάπτυξης το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στο 35% και 45% αντίστοιχα. Για την πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις το ποσοστό της επιδότησης ορίζεται σε 50% για τις μεσαίες και στο 60% για τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ για τις μελέτες σκοmμότητας στο 50% τόσο για τις μεσαίες όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις. Ομοίως, 50% είναι το ποσοστό των ενισχύσεων για την καινοτομία των μμε, αλλά και τη συμμετοχή των μμε σε εμπορικές εκθέσεις.

Παρέμβαση ΙΙ-Συμπράξεις Επιχειρήσεωv με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας. Στην παρέμβαση αυτή οι δαπάνες για βασική έρευνα επιδοτούνται στο 100% τόσο για τις μεγάλες, όσο και για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις για δράσεις βιομηχανικής έρευνας το ποσοστό ανέρχεται στο 50%, για τη βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις στο 65%, για πειραματική ανάπτυξη στο 25%, για πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις στο 40% και για τη μελέτη σκοπιμότητας στο 50%. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν πρόβλέπεται επιδότηση για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. Για τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που θα υπαχθούν σ’ αυτή την παρέμβαση τα ποσοστά της ενίσχυσης για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, πλην τη βασικής έρευνας που ανέρχεται στο 100%, είναι όμοια με αυτά που αναφέρονται στην ΠαρέμβασηΙ.

Παρέμβαση ΙΙΙ-Αξιοποίησn Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Στην εν λόγω παρέμβαση το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας. Στις δαπάνες για πειραματική ανάπτυξη το ποσοστό ενίσχυσης είναι 25% για τις μεγάλες, στο 35% για τις μεσαίες και στο 45% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για τη μελέm σκοπιμότητας το ποσοοτό ενίσχυσης είναι 50% για τις μεγάλες, 60% για τις μεσαίες και 70% για τις μικρές επιχειρήσεις.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]