Υπηρεσίες μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών: Όλη η απόφαση για την εφαρμογή

Έρχονται τρεις e-παρεμβάσεις για τη φοροδιαφυγή
21 Ιουνίου, 2018
Πώς ιδρύεται επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
25 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Υπηρεσίες μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών: Όλη η απόφαση για την εφαρμογή

22/06/2018_x000D_
_x000D_
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κ.υ.α. 63577/13.6.2018 «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών.»_x000D_
_x000D_
Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» ορίζεται το ένα και μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να πραγματοποιήσει πρωτότυπη σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Οι εκ του νόμου ορισμένες «Υπηρεσίες Μίας Στάσης» (εφεξής ΥΜΣ) είναι:_x000D_
_x000D_
α) Οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιμελητηρίων._x000D_
β) Οι Συμβολαιογράφοι ΥΜΣ._x000D_
γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (εφεξής e-ΥΜΣ)._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Τα κριτήρια επιλογής της αρμόδιας ΥΜΣ από τον ενδιαφερόμενο να συστήσει εταιρεία προκύπτουν από τον συνδυασμό της νομικής μορφής της υπό σύστασης εταιρείας και του συστατικού τύπου που θα επιλεγεί, ανεξαρτήτως της έδρας της υπό σύσταση εταιρείας. Ειδικότερα, οι επιλογές που δίδονται είναι οι κάτωθι:_x000D_
_x000D_
α) Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση του πρότυπου καταστατικού της υπ’ αριθμ. 31637/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄928), τότε μπορεί να γίνει σύσταση οποιασδήποτε νομικής μορφής σε οποιαδήποτε από τις ΥΜΣ της παρ. 2._x000D_
β) Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση των Α.Ε. και ΕΠΕ γίνεται υποχρεωτικά από τον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ, ενώ η σύσταση των Προσωπικών Εταιρειών και των IKE μπορεί να γίνει είτε στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου είτε στον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ._x000D_
γ) Σε περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος είτε για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας είτε για τη μεταβίβαση εισφερόμενου είδους, τότε ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό σύσταση εταιρείας, η σύσταση γίνεται υποχρεωτικά στον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ._x000D_
_x000D_
Ο χρόνος σύστασης μιας εταιρείας, υπό κανονικές συνθήκες, ορίζεται στις δύο εργάσιμες ημέρες. Με την υποβολή της αίτησης σύστασης η ΥΜΣ οφείλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα να προβεί σε έλεγχο των υποβαλλομένων εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων και εφόσον δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις να ολοκληρώσει τη διαδικασία σύστασης._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Το κόστος σύστασης εταιρείας περιλαμβάνει τα εξής:_x000D_
_x000D_
α) Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4441/2016._x000D_
β) Το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο αφορά μόνο την σύσταση Α.Ε. και το ύψος της ορίζεται στο 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι είναι ήδη χρήστες του πληροφοριακού συστήματος της ΥΜΣ πιστοποιημένοι από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εξακολουθούν να λειτουργούν ως ΥΜΣ μέχρι την υλοποίηση των προβλεπομένων στα άρθρα 15-17 της απόφασης. Ομοίως ισχύει και για τους χρήστες ΥΜΣ ΥΓ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων._x000D_
_x000D_
Η e-ΥΜΣ τίθεται στη διάθεση των χρηστών σταδιακά ανάλογα με τη νομική μορφή της υπό σύσταση εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση θα είναι διαθέσιμη για όλες τις νομικές μορφές που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας μέχρι το τέλος του επομένου έτους από την έναρξη ισχύος της απόφασης._x000D_
_x000D_
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει αρχίζει έναν μήνα μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2380/21-06-2018), με εξαίρεση την παρ. 3 του άρθρου 10, η οποία τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019._x000D_
_x000D_
Πηγή: Taxheaven_x000D_
_x000D_