Πώς ιδρύεται επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

Οδικός χάρτης για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη
22 Ιουνίου, 2018
Και χρέη αγροτών από 27 Ιουνίου στον εξωδικαστικό μηχανισμό
26 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Πώς ιδρύεται επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

25/06/2018_x000D_
_x000D_
Πώς μπορούν οι επιχειρηματίες να ιδρύσουν την επιχείρησή τους μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτόματα η απόδοση ΑΦΜ και η εγγραφή στον ΕΦΚΑ. Στα 25-30 ευρώ το κόστος των παραβόλων. Η διαδικασία και ο έλεγχος._x000D_
_x000D_
Εξ αποστάσεως και με τη χρήση μόνο του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι πλέον εφικτή η σύσταση επιχειρήσεων. Αν και η ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών αποτελούσε ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, από σήμερα, θεωρητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από το σπίτι τους ή το γραφείο τους να ιδρύσουν μια επιχείρηση. Και αναφέρουμε θεωρητικά, διότι στην πράξη, το ηλεκτρονικό σύστημα που ήδη είναι σε λειτουργία, θα πρέπει να δεχθεί ορισμένες τροποποιήσεις, κάτι που σύμφωνα με στελέχη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου θα γίνει εντός των επόμενων ημερών._x000D_
_x000D_
Τον δρόμο για την ηλεκτρονική σύσταση των επιχειρήσεων «άνοιξε» η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή (ΦΕΚ Β’ 2380) και ορίζει τον τρόπο λειτουργίας και τις τεχνικές προδιαγραφές των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ). Στην απόφαση αυτή, αναφέρονται και οι όροι λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)._x000D_
_x000D_
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στην e-ΥΜΣ, η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξολοκλήρου ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, με τη χρήση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (https://eyms.businessportal.gr). Ηλεκτρονικά, ωστόσο, θα πρέπει να κατατεθούν και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο. Μάλιστα το κόστος για τη σύσταση επιχείρησης ηλεκτρονικά είναι κατά 70% χαμηλότερο με αυτό που καταβάλλεται για τη σύσταση με τον κλασικό τρόπο, δηλαδή κυμαίνεται από 25 έως 30 ευρώ (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης)._x000D_
_x000D_
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης» συστήνονται μόνο εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν το πρότυπο καταστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 και στην υπουργική απόφαση 31637/2017 (Β΄928). Το πρότυπο καταστατικό υπογράφεται από τους ιδρυτές της επιχείρησης ηλεκτρονικά. Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα πρότυπα καταστατικά, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να συσταθεί στις κλασικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων ή σε συμβολαιογραφικό γραφείο._x000D_

Η διαδικασία

_x000D_
Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία μέσω της e-YMS αναθέτουν κατ’ αρχάς σε έναν εξ αυτών ή σε τρίτο πρόσωπο τη χρήση της εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας της e-ΥΜΣ. Στη συνέχεια, το πρόσωπο αυτό:_x000D_
_x000D_
α. αυθεντικοποιείται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID) βάσει των προτύπων του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, όπως ισχύει, καθώς και των σχετικών εκτελεστικών πράξεων, ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου._x000D_
_x000D_
β. συμπληρώνει το πρότυπο καταστατικό, υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά._x000D_
_x000D_
γ. δίνει εντολή για ηλεκτρονικό προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου._x000D_
_x000D_
Εάν κατά τον ηλεκτρονικό προέλεγχο προκύψει ότι η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας δεν διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο ΓΕΜΗ, το αίτημα διακόπτεται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθυνθούν σε Υπηρεσία Μιας Στάσης των Επιμελητηρίων ή σε συμβολαιογράφο. Εναλλακτικά, η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης μπορεί να επανεκκινηθεί με διαφορετική επωνυμία ή και διακριτικό τίτλο._x000D_
_x000D_
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των στοιχείων και εγγράφων και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό προέλεγχο της επωνυμίας, οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία μέσω της e-YMS ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την υποβληθείσα αίτηση καθώς και για τα συνυποβληθέντα στοιχεία και έγγραφα και αφού αυθεντικοποιηθούν, επικυρώνουν αυτά και υπογράφουν ηλεκτρονικά το πρότυπο καταστατικό._x000D_
_x000D_
Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδρυτών, η πρόσβαση στην e-ΥΜΣ για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών γίνεται από όλους διαδοχικά. Η αίτηση σύστασης θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο κατόπιν της θέσης ηλεκτρονικής υπογραφής από όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους ιδρυτές, η οποία και αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων ανεξαρτήτως των καταχωρισμένων στο σύστημα της e-ΥΜΣ στοιχείων._x000D_
_x000D_
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, η αίτηση θεωρείται ολοκληρωθείσα και το σύστημα της e-ΥΜΣ:_x000D_
_x000D_
α. χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) της σύστασης_x000D_
_x000D_
β. δημιουργεί ηλεκτρονικό Φάκελο και Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ_x000D_
_x000D_
γ. αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ_x000D_
_x000D_
δ. διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα απαραίτητα στοιχεία μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο φορολογικό Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ_x000D_
_x000D_
ε. χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο του TAXISnet για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού Κλειδαρίθμου_x000D_
_x000D_
στ. ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της νέας εταιρείας_x000D_
_x000D_
ζ. εγγράφει τη συσταθείσα εταιρεία στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο_x000D_
_x000D_
η. εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες._x000D_

Οι έννομες συνέπειες

_x000D_
Η συμπλήρωση στοιχείων και η ανάρτηση εγγράφων με χρήση του πληροφοριακού συστήματος της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), συνεπώς η ανάρτηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και εγγράφων επισύρει ποινή φυλάκισης, όπως προβλέπει ο εν λόγω νόμος._x000D_

Οι έλεγχοι

_x000D_
Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και οι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας Υπηρεσίες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ- θρου 4 του ν. 3419/2005 υποχρεούνται, ανά τετράμηνο, που άρχεται έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των συστάσεων εταιρειών αρμοδιότητας τους που έγιναν μέσω e-ΥΜΣ (με τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου σε μεγαλύτερο ποσοστό στην περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο), προκειμένου να εξακριβώσουν τη νομιμότητα, την αλήθεια και την ακρίβεια των σχετικών με τη σύσταση στοιχείων και εγγράφων._x000D_
_x000D_
Πηγή:  Euro2day.gr