Οδικός χάρτης για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη

Έρχονται τρεις e-παρεμβάσεις για τη φοροδιαφυγή
21 Ιουνίου, 2018
Πώς ιδρύεται επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
25 Ιουνίου, 2018
Δείτε τα όλα

Οδικός χάρτης για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη

22/06/2018_x000D_

Άρση του τραπεζικού απορρήτου για τους οφειλέτες – Ποια είναι τα δικαιολογητικά

_x000D_
Υποχρεωτικά, με δήλωση με την οποία ο αιτών δέχεται την άρση του τραπεζικού απορρήτου θα κατατίθενται πλέον οι αιτήσεις για την υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη – Σταθάκη (ν.3969/2010). Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2280) των υπουργών Οικονομίας, Εργασίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών, η αίτηση που θα κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου θα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α’ 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε έτη πριν από την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησής της._x000D_
_x000D_
Επίσης, με την αίτηση δεν θα κατατίθεται αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (κατ’ άρθρο 575 ΚΠΔ) από το οποίο να προκύπτει η μη καταδίκη του αιτούντος για οικονομικό ή φορολογικό αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, αλλά θα κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα._x000D_
_x000D_
Συνεπώς τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου και θα συνοδεύουν την αίτησή του για την υπαγωγή στον Ν. 3869/2010 είναι τα εξής:_x000D_
_x000D_
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας_x000D_
_x000D_
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης_x000D_
_x000D_
γ) Ε1 των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών καθώς και Ε3 των ίδιων ετών, εφόσον δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα_x000D_
_x000D_
δ) εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (οικονομικών) ετών_x000D_
_x000D_
ε) πρόσφατο Ε9_x000D_
_x000D_
στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ_x000D_
_x000D_
ζ) τυχόν αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας τροχοφόρων_x000D_
_x000D_
η) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών_x000D_
_x000D_
θ) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων εκτός από αυτές που συνάφθηκαν με πιστωτικά ιδρύματα_x000D_
_x000D_
ι) δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α’ 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε έτη πριν την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησής της, καθώς και ότι παρέχει άδεια προς τους πιστωτές, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό δικαστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή των δεδομένων που κατέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα_x000D_
_x000D_
ια) τίτλους ιδιοκτησίας των ακινήτων της περιουσίας του οφειλέτη ή αντίγραφα των κτηματολογικών τους φύλλων_x000D_
_x000D_
ιβ) υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα_x000D_
_x000D_
ιγ) σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας, βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ (προκειμένου να διαπιστώνεται η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος)_x000D_
_x000D_
ιδ) υπεύθυνη δήλωση για πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων_x000D_
_x000D_
ιε) φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη_x000D_
_x000D_
ιστ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη._x000D_
_x000D_
Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία._x000D_
_x000D_
Πηγή: Ναυτεμπορική