Χρηματοδοτήσεις από το “DeLFI GF” (εγχειρίδιο)

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη 5.000 ανέργων
8 Σεπτεμβρίου, 2023
Έρχεται μπλόκο για τα POS εξωτερικού
12 Σεπτεμβρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Χρηματοδοτήσεις από το “DeLFI GF” (εγχειρίδιο)

Με προϋπολογισμό 100 εκατ. και μόχλευση άλλων 400 εκατ. ευρώ θα ενισχύσει νέες επιχειρήσεις.

08/09/2023

11 ερωτήσεις -απαντήσεις που αποκωδικοποιούν τις βασικές του λεπτομέρειες.

1) Ποιους αφορά;

Αφορά υφιστάμενες και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενόσχυσης μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν από την υποβολή της αίτησης τους στην πλατφόρμα Know Your Costumer.

2) Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση;

Δεδομένης της εγγύησης του “DeLFI GF”, η επιχείρηση απολαμβάνει:

 • Χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο και
 • Χαμηλότερες εξασφαλίσεις

3) Ποια είναι τα είδη των δανείων που θα χορηγήσει το ταμείο;

Μέσω του “DeLFI GF” θα χορηγηθούν:

 • Μεσομακροπρόθεσμα δάνεια για το μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής της επιχείρησης .
 • Βραχυπρόθεσμα bullet δάνεια για το μέρος της επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου4887/2022.

Επισημαίνεται ότι το 25% της ενισχυόμενης επένδυσης δεν θα πρέπει να λαμβάνει καμία μορφή κρατικής ενίσχυσης, δημόσιας στήριξης ή παροχής. Δύναται να χρηματοδοτηθούν και τα δύο είδη της χρηματοδότησης με διακριτές συμβάσεις δανείων , αρκεί το συνολικό ποσό Μακροπρόθεσμό + Βραχυπρόθεσμο <=10. Εκατ ευρώ.

 

4) Ποιο είναι το ανώτατο ποσό δανείου;

Το ανώτερο ποσό δανείου είναι 10,000,000 ευρώ και το ελάχιστο 50,000€, όπως προκύπτει από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης αίτησης του Αναπτυξιακού Νόμου.

5) Ποια είναι η διάρκεια δανείου – εγγύησης;

Η διάρκεια των δανείων είναι η εξής;

 • Για τα δάνεια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα από 3 εως 10 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος και
 • Για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα από ένα εώς πέντε έτη και ανάλογη της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της επένδυσης (bullet) και απόδοσης της επιχορήγησης στην επιχείρηση, με δυνατότητα παράτασης (τηρούμενων των περιορισμών των κρατικών ενισχύσεων) σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του ποσού της επιχορήγησης (εφάπαξ ή υπόλοιπου) από το Δημόσιο, με δυνατότητα περιόδου χάριτος 36 μήνες.

6) Ποιο είναι το ποσοστό εγγύησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.;

80% ανά δάνειο.

 

7) Ποιο είναι το πλεονέκτημα της εγγύησης;

Κατά τη χορήγηση των δανείων, το “DeLFI GF” παρέζει προστασία πιστωτικού κινδύνου δτ πιστωτικά ιδρύματα μέχρι του ποσοστού 80% κάθε εκταμιευμλένου δανείου, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει. Αυτό συνεπάγεται τη μείωση του κινδύνου για τα πιστωτικά ιδρύματα και καθιστά πιο ελκυστική τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις που ίσως αντιμετοπίζουν δυσκολίες στη πρόσβαση σε πιστωτικά κεφάλαια λόγω τις αβεβαιώτητας που σχετίζεται με τις νέες επενδυτικές προσπάθειες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου.

 

8) Ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων το οποίο παρέχεται από την επιχείρηση;

Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, πέραν της εγγύησης του “DeLFI GF” και πρόσθετες καλύψεις:

 • Για τα δάνεια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων δεν δύναται να ξεπερνά το 40% του ύψους του δανείου ανεξαρτήτως πιστωτικής βαθμίδας της επιχείρησης αι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας των φορέων της πιστούχου επιχείρησης ή των εγγυητών.
 • Για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα θα λαμβάνεται ως αποκλειστική εξασφάλιση η εκχώρηση της απαίτησης από την επιχορήγηση του Αναπτυξιακού Νόμου.

9) Ποια είναι η προμήθεια εγγύησης;

Η προμήθεια εγγύησης η οποία καταβάλλεται από την επιχείρηση, υπάγεται σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1η περίπτωση: Η προμήθεια της εγγύησης υπολογίζεται βάσει των προμηθειών του ασφαλούς λιμένα της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για τις εγγυήσεις και εισπάτεται η καθαρή παρούσα αξία της προμήθειας εγγύησης βάσει του επιτοκίου αναφοράς.

2η περίπτωση: Η προμήθεια της εγγύησης υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 14 των περιφερειακών ενισχύσεων του Γενικού Απαλλακτικού κανονισμού. (ΕΕ)651/2014. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση καταβάλλει προμήθεια εγγύησης ύψους 0,20% επί του εγγυημένου κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι η προμήθεια υπολογίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα.

10) Πως υποβάλλω αίτημα;

Για την ένταξη στο πρόγραμμα η υποψήφια επιχείρηση τυποβάλλει αίτηση:

Α) Στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ μέσω του διαδυκτιακού τόπου www.hdb.gr . Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και λυστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα πιστωτικά ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν  αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β) Στοπληροφοριακό σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων , μέσω του https://www.ependyseis.gr/ όπου αναγράφει τον μοναδικό αριθμό αίτησης , δηλώνοντας το πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μία μη δεσμευτική προσφορά.

11) Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες τράπεζες;

 • Alpha Bank
 • Εθνική Τράπεζα
 • Eurobank
 • Παγκρήτια Τράπεζα
 • Optima Bank
 • Procredit Bank
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 • Τράπεζα Αττικής
 • Τράπεζα Πειραιώς

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ