Τι ισχύει για πλαστά και εικονικά στοιχεία

Tα 13+1 προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020
4 Δεκεμβρίου, 2015
Eurobank: Αλλαγή στρατηγικής στα «κόκκινα δάνεια»
4 Δεκεμβρίου, 2015
Δείτε τα όλα

Τι ισχύει για πλαστά και εικονικά στοιχεία

[:el]4/12/2015

Στο απυρόβλητο μένουν αρκετοί επιτήδειοι που εκδίδουν από 1η Δεκεμβρίου πλαστά και εικονικά στοιχεία.

Σε μία περίοδο κατά την οποία το οικονομικό επιτελείο «κυνηγά» τη φοροδιαφυγή, όσοι έχουν εντοπιστεί από τις αρχές να έχουν εκδώσει πλαστά και εικονικά στοιχεία θα βρεθούν, μέχρι αύριο, αντιμέτωποι με τη δέσμευση των καταθέσεων και των θυρίδων τους, αλλά σε όσους εκδίδουν από μεθαύριο πλαστά και εικονικά δίνεται… «άφεση αμαρτιών»!

Με δέσμευση του 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων, αλλά και με δέσμευση του 100% του μη χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων και των μη χρηματικών παρακαταθηκών, κινδυνεύουν από την 1η Δεκεμβρίου όσοι έχουν εντοπιστεί κατά το παρελθόν από τις ελεγκτικές αρχές ότι έχουν εκδώσει πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με κατεπείγουσα εγκύκλιό της, έδωσε εντολή για άμεση ολοκλήρωση των εκκρεμών εκθέσεων ελέγχου πλαστών και εικονικών κ.λπ. υποθέσεων, για την διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε από τις ελεγκτικές υπηρεσίες να συντάξουν μέχρι 1η Δεκεμβρίου 2015, τις εκθέσεις ελέγχου προκειμένου εν συνεχεία να συνταχθεί και η σχετική πράξη διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, ενώ ζήτησε και από το Σ.Δ.Ο.Ε. να επισπεύσει την αποστολή στις φορολογικές αρχές των εκκρεμών υποθέσεων προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικές ειδικές εκθέσεις από τις φορολογικές αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογική Διαδικασίας, που ίσχυαν 30/11/2015, τα μέτρα διασφάλισης του δημοσίου είναι τα εξής:

«Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 55, και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’, αθροιστικά άνω του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.

Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους».

Οι περιπτώσεις εξάλλου για τις οποίες σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ συντάσσεται άμεσα και κατά προτεραιότητα μέχρι την 1.12.2015 από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές η προβλεπόμενη ειδική έκθεση προκειμένου εν συνεχεία να συνταχθεί και η σχετική πράξη διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

– η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών.. Ως μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση θεωρείται η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεμία φορολογία, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων

– η είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων από τη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραπλάνηση της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων

– η έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και η νόθευση φορολογικών στοιχείων. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο και όταν οι αξίες που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο αυτού, το οποίο χρησιμοποιείται για φορολογικούς σκοπούς είναι διαφορετικές.

-η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και η αποδοχή αυτών. Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην Φορολογική Διοίκηση. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται, ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του πραγματικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγματικής θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ανακριβή, ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία μεγαλύτερη της πραγματικής θεωρούνται ως εικονικά κατά το μέρος της μεγαλύτερης αυτής αξίας.

Οι νέες διατάξεις

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επείγεται να κλείσει τις εν λόγω εκκρεμείς υποθέσεις καθώς, μετά τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει με το τρίτο Μνημόνιο, δεν επιβάλλονται μέτρα διασφάλισης του Δημοσίου από την 1η Δεκεμβρίου 2015 για:

– την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων, καθώς και τη νόθευση φορολογικών στοιχείων.

– την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και την αποδοχή αυτών.

Τα μέτρα δε διασφάλισης του δημοσίου σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ισχύουν από μεθαύριο, προβλέπουν:

«Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ. Π. Α., Φ. Κ. Ε., φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.

Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους».[:]