Συμμετοχή στο ΛΑΕΚ 2016

Πρόσληψη και μικρότερο πρόστιμο για τους αδήλωτους εργαζόμενους
1 Ιουλίου, 2016
Δυσκολότερη η παραμονή στη ρύθμιση των 100 δόσεων από σήμερα
1 Ιουλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Συμμετοχή στο ΛΑΕΚ 2016

[:el]1/7/2016

Τη δυνατότητα κατάρτισης σε χιλιάδες εργαζόμενους μικρώv και πολύ μικρών επιχειρήσεων δίνει ο ΟΑΕΔ, μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα αρχίσει να «τρέχει» στο επόμενο διάστημα – καθώς η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε την περασμένη Δευτέρα θα υλοποιηθεί από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα επιμελητήρια, τα εργατικά κέντρα, επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, αλλά και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Προϋπόθεση συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρnσης να έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%), ενώ τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20/12/2016.

Δικαιούχοι:

Ειδικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δικαιούχοι είναι:

 1. 1. Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών (πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι), των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα και όχι μόνο ομοιοεπαγγελματική ιδιότητα. Οι παραπάνω φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο χρόνια (σύμφωνα με την έγκριση του καταστατικού τους) πριν από την έκδοση της παρούσας απόφασης, ενώ οι αρχαιρεσίες τους θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς τους οποίους έχουν κατά νόμο διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής, που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.
 2. 2. Για την εφαρμογή προγράμματος δικαιούχοι φορείς είναι οι επιστημοvικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από ένα έως 25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών).
 3. 3.Για την εφαρμογή του προγράμματος δικαιούχοι φορείς είναι τα επιμελητήρια των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από ένα έως 25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών). Οι επιστημονικοί σύλλογοι, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση της περιφέρειας (όπου ανήκουν) που επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους. Τα επιμελητήρια, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να προσκομίσουν και την απόφαση του πρωτοδικείου (όπου ανήκουν), που επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους. Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουv να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν και κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω ενός μόνο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών.

 

Ανεξάpτητοι καταρτιζόμενοι

Στο πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν και εργαζόμενοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν από ένα έως 25 άτομα με την ιδιότητα των ανεξάρτητων καταρτιζόμενων:

1) Όταν οι εργοδότες τους δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης

εργοδοτών.

2) Όταν το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη.

3) Όταν οι εργοδότες τους με δήλωση δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών του κλάδου

τους.

Επισημαίνεται ότι:

 1. 1. Οι εργαζόμενοι στους οποίους αναφέρεται η τρίτη περίπτωση θα καταθέτουν στον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, ο οποίος θα τους εντάξει σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25, υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης που εργάζονται όπου θα δηλώνεται ότι ο εργοδότης τους δεν επιθυμεί τη συμμετοχή

τους σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ.

 1. 2. Για τις λοιπές κατηγορίες αvεξάρτητων εργαζομένων, οι εργαζόμενοι θα απευθύνονται στο εργατικό κέντρο του νομού (ή της περιοχής του νομού) στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, για να βεβαιωθεί η επιχείρηση όπου απασχολούνται καθώς και η ειδικόmτα απασχόλησής τους στην επιχείρηση αυτή. Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται πάντα εντός των ορίων του νομού όπου ανήκει το εργατικό κέντρο . Στην περίπτωση αυτή, για την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, το εργατικό κέντρο συνεργάζεται με τον φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, με την υποχρέωση τήρησης των όρων του προγράμματος και από τα δύο μέρη.
 2. 3. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης, το εργαιικό κέντρο μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού, εφόσον του παραχωρηθεί εγγράφως το δικαίωμα από τον φορέα. Η έγγραφη παραχώρηση του δικαιώματος θα πρέπει να αποδεικνύεται με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών η οποία αποστέλλεται στο γραφείο ΛΑΕΚ(Δ/νση Α3), ενώ καταχωρείται και ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ, στην καρτέλα του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών. Το εργατικό κέντρο έχει δικαίωμα να υποβάλει προτάσεις υλοποίnσης προγραμμάτων κατάρτισης από μόνο έναν φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών (ο οποίος δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης). Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα καταθέσει ένα εργατικό κέντρο θα γίνει με τα δεδομένα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, ως να κατέθετε ο ίδιος ο φορέας την πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης. Για αυτόν τον λόγο, στα βασικά στοιχεία του εργατικού κέντρου θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός των επιχειρήσεων-μελών καθώς και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στις εmχειρήσεις-μέλη του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών που έχει παραχωρήσει το δικαίωμά του. Σε αυτή την περίπτωση το εργατικό κέντρο τηρεί στο φυσικό του αρχείο βεβαίωση από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών στην οποία θα αναφέρονται:
 • τα στοιχεία του φορέα εκπροοώπησης εργοδοτών αναλυτικά (επωνυμία, ΑΦΜ, ταχ. δ/νση, τηλέφωνο κ.λπ.),
 • ότι δεν επιθυμεί να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 το έτος 2016 και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής απόφασης,
 • ότι παραχωρεί το δικαίωμά του στο συγκεκριμένο εργατικό κέντρο,
 • τον αριθμό των επιχειρήσεων-μελών του.
 • τον αριθμό των εργαζομένων των επιχειρήσεων-μελών του.

[:]