Στα χέρια των funds και τα ακίνητα που συνδέονται με κόκκινα δάνεια

ΕΣΠΑ: Έργα 400 εκατ. για δίκτυα ταχύτητας έως 1Gbps
11 Μαΐου, 2017
Παράταση της υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
12 Μαΐου, 2017
Δείτε τα όλα

Στα χέρια των funds και τα ακίνητα που συνδέονται με κόκκινα δάνεια

[:el]11/05/2017

Στην κατάργηση της διυπουργικής επιτροπής, χωρίς την έγκριση της οποίας δεν μπορούσαν να αδειοδοτηθούν μέχρι σήμερα εταιρίες διαχείρισης δανείων, αλλά και στην αποσύνδεση της χορήγησης των αδειών από την Πράξη της ΤτΕ 2577, οδεύουν οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων.

Παράλληλα, εξετάζεται η διεύρυνση του σκοπού των εταιριών διαχείρισης να επεκταθεί, συμπεριλαμβάνοντας και τη διαχείριση των ακινήτων που συνδέονται με το δάνειο που μεταβιβάζεται προς διαχείριση και αυτό, καθώς το ζητούμενο από την τρόικα είναι να δοθούν και πρόσθετες δυνατότητες στη διαχείριση ακινήτων.

Οι αλλαγές στο νόμο 4354/2015, οι οποίες αποτελούν προαπαιτούμενο της δεύτερης αξιολόγησης βρίσκονται υπό επεξεργασία, έχοντας ως κατεύθυνση τη σημαντική απλοποίηση και ταχύτητα του πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των εταιριών που θα εμπλακούν στη διαχείριση των “κόκκινων” δανείων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν ότι επίκειται η κατάργηση της διυπουργικής επιτροπής, η οποία ήταν η τελική αρμόδια να ανάψει το “πράσινο φως” στις εταιρίες διαχείρισης.

Σήμερα, ο νόμος προβλέπει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί την άδεια στην εταιρία διαχείρισης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την επομένη της υποβολής της σχετικής αίτησης ή σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής, εντός δύο μηνών από την υποβολή των επιπρόσθετων πληροφοριών, στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται. Προηγείται απλή γνώμη τριμελούς Επιτροπής, της οποίας η σύνθεση, σύσταση και οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της, καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών.

Η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζει άμεσα το φάκελο της αίτησης με συνοπτικό σημείωμα στην Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τη γνώμη της μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την επομένη της υποβολής της σχετικής αίτησης με πλήρη φάκελο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της τριμελούς Επιτροπής είναι εμπιστευτικά και οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι μυστικές.

Πολύ ταχύτερη, ωστόσο, αναμένεται να γίνει η διαδικασία των αδειοδοτήσεων εταιριών διαχείρισης μέσω της προωθούμενης αποσύνδεσής τους από την Πράξη 2577 του Διοικητή της ΤτΕ, στην περίπτωση που η εταιρία διαχείρισης δεν παρέχει και αναχρηματοδότηση.

Η συγκεκριμένη Πράξη ορίζει το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και των κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης, καθώς επίσης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και τις σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά “βαρύ” πλαίσιο εποπτείας που ισχύει τόσο σε ατομικό, όσο και σε επίπεδο ομίλου, το οποίο καλούνταν μέχρι σήμερα να ικανοποιούν και οι εταιρίες διαχείρισης προκειμένου να λάβουν άδεια. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρίες διαχείρισης εξομοιώνονταν με τράπεζες, κάτι που δεν ισχύει για τη λειτουργία τους διεθνώς.

Πηγή: Capital.gr[:]