Ρευστότητα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Μάχη τραπεζών στα μικρά επιχειρηματικά δάνεια
25 Φεβρουαρίου, 2022
Νέο πρόγραμμα επιδότησης δανείων 1ης κατοικίας
25 Φεβρουαρίου, 2022
Δείτε τα όλα

Ρευστότητα από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

25/02/2022

Στήριξη σε ΜμΕ με παροχή δανείων και επιχορηγήσεων

Δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – ΕΑΤ), αλλά και εrnχορήγηση θα μπορούv να λαμβάνουν σύντομα οι καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η δυνατότητα αυτή θα δοθεί από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας που σύστησαν τό υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η ΕΑΤ με αρχικό προϋπολογισμό 64,5 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό αφορά την κάλυψη εγγuήσεων αλλά και εmχορηγήσεις, κάτι που σημαίνει ότι το συνολικό ύψος τών δανείων που θα διατεθεί από τις τράπεζες που θα συνεργαστούν με το Ταμείο θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από τον αρχικό προϋπολογισμό.

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου είναι η στήριξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεωv (ΜμΕ) για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με  στόχο την έρευνα και καινοτομία, μέσω της δημιουργίας  και εφαρμογής ενός νέου ή σημαντικά  βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) ή μιας διαδικασίας, μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ ή μιας νέας οργανωτικής μεθόδου σε επιχειρημαπκές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας.

Ειδικότερα, μέσω του Ταμείου επιτυγχάνεται η υλοποίηση χρηματοδοτικών μέσων εyγυοδοσίας χαρτοφυλακίου νέων επενδυτικών δανείων με ανώτατο όριο, σε συνεργασία με επιλεγμένους Ενδιάμεσους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ) οι οποίοι δραστηριοποιούvται στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα παροχής επιχορήγησης σε περίπτωση επίτευξης ορισμένων κριτηρίων.

Τα νέα δάνεια αφορούν σε επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση μέρους του δανείου ως κεφάλαιο κίνησης το οποίο σχετίζεται με την υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου. Σημειώνεrαι ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν χορηγείται ως ανεξάρτητη χρηματοδότηση.

Σε ό,τι άφορά την επιχορήγηση, αυτή έχει χαρακτήρα επιβράβευσης μόνο των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν να εκπληρώσουν συγκεκριμένα κριτήρια καινοτομίας, όπως αυτά περιγράφονται στο επιχειρησιακό πλάνο που υπέβαλαν, με δυνατότητα συνδυασμού και της εφαρμογής κριτηρίων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κριτηρίων εταιρικής διακυβέρνησης, σημαντικών για την περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξή τους. Επισημαίνεται ότι κατά τον σχεδιασμό του χρηματοδοτικού μέσου διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα η συμβατότητα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 1407/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συvθήκης για τηΛειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Για τη σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ ύψους 64,49 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του κεφαλαίου εγγυοδοσίας και των επιχορηγήσεων που παρέχει το Ταμείο.

Το παραπάνω ποσό πιστώνεται συνολικά σε έναν ή περισσότερους έντοκους τραπεζικούς καταπιστευματικούς λογαριασμούς που θα ανοιχθούν για το συγκεκριμένο Ταμείο στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε σε άλλο επιλεγμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, επ’ ονόματι της ΕΑΤ και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

Η χρηματοδοτική συνεισφορά προς την ΕΑΤ που αντιστοιχεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μετά και την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, θα γίνει με μεταφορά από την ΕΑΤ των σχετικών ήδη διαθέσιμων πιστώσεων στο πλαίσιο της ΣΑΕ 224/ 2 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β1 4880) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον παραπάνω αναφερόμενο λογαριασμό.

Από την ΕΑΤ η διαχείριση

Σύμφωνα με τηv απόφαση σύστασης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, η ΕΑΤ αναλαμβάνει εκτελεστικά καθήκοντα διαχειριστή του Ταμείου και ενεργεί με τον βαθμό επαγγελματικής μέριμνας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και προσήκουσας επιμέλειας που αναμένεται από επαγγελματικό φορέα, ο οποίος διαθέτει πείρα στην εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, υπέχουσα την εφαρμογή της χρηστής δημοσιονομικής  διαχείρισης σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του Ταμείου.

Πηγή: Ναυτεμπορική