Πρώτος κύκλος επιδοτήσεων για έρευνα και καινοτομία

Διευρυμένο «εξοικονομώ κατ' οίκον»
20 Ιανουαρίου, 2017
Το πρώτο τρίμηνο του 2017 η προκήρυξη του Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ
23 Ιανουαρίου, 2017
Δείτε τα όλα

Πρώτος κύκλος επιδοτήσεων για έρευνα και καινοτομία

[:el]20/01/2017

Τον Φεβρουάριο αναμένεται η έναρξη του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ- Καινοτομώ»

Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου προγραμματίζεται η εκκίνηση-προκήρυξη του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» . Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη), το οποίο βρίσκεται σε καθεστώς προδημοσίευσης από τον περασμένο Αύγουστο, αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που προάγουν την έρευνα και την καινοτομία. Το πρόγραμμα θα έχει τρεις κύκλους προκηρύξεων, με τον πρώτο να ξεκινάει σύντομα. Οι επόμενοι δύο αναμένονται το φθινόπωρο του 2017 και το φθινόπωρο του 2018.

Στον πρώτο κύκλο ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 126 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτuξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:

  1. 1. Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Βασικός στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  2. 2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: Στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.
  3. 3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Η παρέμβαση αυτή έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

 

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά έργο και ανά παρέμβαση έχει ως εξής:

  • Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 200.000 ευρώ εάν πρόκειται για μία επιχείρηση , 350.000 ευρώ για δύο επιχειρήσεις, 450.000 ευρώ για τρεις επιχειρήσεις και 500.000 για περισσότερες των τριών επιχειρήσεων.
  • Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο 1 εκατ. ευρώ.
  • Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στα 2 εκατ. ευρώ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

Ποσοστά επιδότησης

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Παρέμβαση Ι – Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας. Για δράσεις βιομηχανικής έρευνας το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 60% για τις μεσαίες και στο 70% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για δράσεις βιομηχανικής έρευνας υπό προϋποθέσεις το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 75% για τις μεσαίες και στο 80% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για δράσεις πειραματικής ανάπτυξης το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται στο 35% και 45% αντίστοιχα. Για την πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις το ποσοστό επιδότησης ορίζεται σε 50% για τις μεσαίες και στο 60% για τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ για τις μελέτες σκοπιμότητας στο 50% τόσο για τις μεσαίες όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις. Ομοίως, 50% είναι το ποσοστό ενισχύσεων για την καινοτομία των μμε, αλλά και τη συμμετοχή των μμε σε εμπορικές εκθέσεις.

Παρέμβαση ΙΙ – Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτuξη και μελέτες σκοπιμότητας. Οι δαπάνες για βασική έρευνα επιδοτούνται 100% τόσο για nς μεγάλες όσο και για nς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Για nς μεγάλες επιχειρήσειςγια δράσεις βιομηχανικής έρευνας το ποσοστό ανέρχεται στο 50%, για τη βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις στο 65%, για πειραματική ανάπτυξη στο 25%, για πειραματtκή ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις στο 40% και για τη μελέτη σκοπιμότητας στο 50%. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις δεν προβλέπεται επιδότηση για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. Για ας μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που θα υπαχθούν σ’ αυτή την παρέμβαση τα ποσοστά ενίσχυσης για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, πλην της βασικής έρευνας που ανέρχεται στο100%, είναι όμοια με αυτά που αναφέρονται στην Παρέμβαση 1.

Παρέμβαση ΙΙΙ-ΑξιοποίησηΕρευνnτικώv Αποτελεσμάτωv: Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας. Στις δαπάνες για πειραματική ανάπτυξη το ποσοστό ενίσχυσης είναι 25% για τις μεγάλες, 35% για τις μεσαίες και 45% για τις μικρές επιχειρήσεις. Για τη μελέτη σκοπιμότητας το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% για τις μεγάλες, 60% για τις μεσαίες και 70% για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ. Οι τομείς αυτοί είναι: 1. Υλικά -Κατασκευές, 2. Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες, 3. Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων, 4. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτuξη, 5. Υγεία και Φάρμακα, 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα, 7. Ενέργεια, 8. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 9.Αναδυόμενες Τεχνολογίες.

Οι δικαιούχοι

Η παρέμβαση «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» απευθύνεται σε μμε κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Η παρέμβαση «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο, τριών ή τεσσάρων εταίρων-φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση, ενώ σε συμπράξεις περισσότερων των τεσσάρων εταίρων-φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

Στην παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων», δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

Πηγή: Ναυτεμπορική[:]