Προτάσεις ενίσχυσης των εξαγωγών από το ΣΕΒ

Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
27 Ιουνίου, 2016
Πρόσληψη και μικρότερο πρόστιμο για τους αδήλωτους εργαζόμενους
1 Ιουλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Προτάσεις ενίσχυσης των εξαγωγών από το ΣΕΒ

[:el]1/7/2016

Δώδεκα προτάσεις-μέτρα για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών ζητεί από το υπουργεiο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η συνεχιζόμενη εξαγωγική κόπωση έδειξε ότι οι αποσπασματικές μεταρρυθμίσεις σε διοικητικά εμπόδια δεν αποτελούν από μόνες τους αντίδοτο, γι’ αυτό και τονίζει ότι η βελτίωση των εξωστρεφών χαρακmριστικών της οικονομίας αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ταχύτερη έξοδο από την κρίση και τη βιώσιμη ανάκληση θέσεων εργασίας. Οι δώδεκα δέσμες πολιτικών που προτείνει ο ΣΕΒ είναι οι εξής:

 1. 1. Εφαρμογή προγράμματος ταχείας αποκατάστασης της διεθνούς ανταγωνιστικώτητας των ελλnνικών προϊόντων με παρεμβάσεις στο υπέρμετρο κόστος παραγωγής, στην ενεργητική προώθηση και προβολή, στην ταχεία διοχέτευση προϊόντων σε επιλεγμένες αγορές, στα φορολογικά κίνητρα κ.λπ.
 2. 2. Στήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με κίνητρα και ρήτρες ανάπτυξης εξαγωγών. Επιπλέον, συγκέvτρωσn και απλοποίηση φορολογικών κινήτρων σε θέματα R&D, εξαγωγών, βελτίωσης παγίων, διασποράς ζημιών σε φορολογικά έτη, ψnφιοποίησης υπηρεσιών κ.λπ. ώστε να υποστηριχθεί n διεθνής ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
 3. 3. Τραπεζικό σύστημα και ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων: Στήριξη οργανωμένων εξαγωγέων με νέες πιστώσεις, χαμηλότερο κόστος δανεισμού και μειωμένη γραφειοκρατία. Αποτελεσματικές υπηρεσίες πληροφόρησης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεωνγια τις εξαγωγικές διαδικασίες. Roadshows επιχειρήσεων σε διεθνή fora και δικτύωσn με πελάτες. Αναδιοργάνωση ΟΕΑΠ με διεύρυνση των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών του.
 4. 4. Έμμεση χρηματοδότηση των εξαγωγών, μέσω:

α) παροχής εγγυήσεων προς εξαγωγικές επιχειρήσεις,

β) προεξόφλησης απαιτήσεων εξωτερικού από εθνικό φορέα,

γ) εφαρμογής διαδικασιών εξαγωγικού factoring και

δ) σύναψης δανείων των επιχειρήσεων με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα με ευνοϊκό επιτόκιο, για την υποστήριξn της αγοράς πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντων προς εξαγωγή.

 1. 5. Αποκατάσταση της εξαγωγικής ρευστότητας μέσα από τη δημιουργία ενιαίου tax portfolio για κάθε εξαγωγική επιχείρηση με άμεσο συμψηφισμό κάθε μορφής χρεωστικών / πιστωτικών φόρων και τελών (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
 2. 6. Ενίσχυση των δυναμικών κλάδων και ανταγωνιστικών προϊόντων μέσω ειδικών προγραμμάτων προβολής και ενίσχυσης του ελληνικού σήματος Made ίη Greece:

α. απευθείας στήριξης δυναμικών εξαγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας (μέταλλα, δομικά υλικά. τρόφιμα, φάρμακα, κλπ .) και μεμονωμένων ελληνικών προϊόντων με διεθνή αναγνωρισιμότητα και αvταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές (π.χ. γούνα, συσκευασμένα φρούτα, ελληνικά ποτά, κλπ.) .

β. δημιουργίας προγραμμάτων προβολής ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, με στόχευση στην αύξηση

 1. 7. Άρση εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο, προς την κατεύθυνση των φθηνότερων, ταχύτερων και απλούστερων υπηρεσιών.

Ειδικότερα:

 • Μετεξέλιξη των μεγάλων τελωνείων σε Κέντρα Εξυπnρέmσης Εξαγωγών και κατά προτεραιότητα εξυπnρέmσn των επιχειρήσεων με σημαντικές εξαγωγικές ροές, δεδομένου ότι οι προτελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες εξακολουθούν να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στις εξαγωγές.
 • Απλοποίηση των «Τελωνειακών καθεστώτων» ως προςm διαδικασία ένταξης σε αυτά και mστοποίησης της εξαγωγής. Αναγνωρίζεται η ανάγκη δημιουργίας nλεκτρονικού μητρώου φορολογικού status του φορολογούμενου, ως σημαντική μεταρρύθμιση.
 • Δημιουργία ολοκληρωμένων εμπορευματικών πυλών στα μεγάλα λιμάνια της χώρας αλλά και ταχεία υλοποίηση των διατροπικών υποδομών logistics στον άξονα ΠΑΘΕΠ για ταχύτερη και οικονομικότερη διάθεση προϊόντων σε διεθνείς αγορές.
 • Άμεση ενεργοποίηση του Ν.4302/2014 για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, έναν τομέα που αντιπροσωπεύει το 11 % του ΑΕΠ (στοιχεία 2014).
 1. 8. Αποτελεσματική πρόσβαση και πληροφόρηση των επιχειρήσεων για τις διεθνείς αγορές μέσα από αναβάθμιση της λειτουργίας των πρεσβειών ως business hubs παροχής πληροφοριών
 2. 9. Πιστοποιήσεις: Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών λήψης τελωνειακών πιστοποιητικών. Επίσης, δημιουργία (στην Ελλάδα) εργαστηρίων για την πιστοποίηση συμμόρφωσης με εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες.
 3. 10. Πρότυπα – brandiηg: Αφορά την προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότnτας των επιχειρήσεων βασισμένη στην ποιότητα και στην αναγνωρισιμότητα,

Ειδικότερα:

 • Επιθετική προώθηση της εξωστρέφειας της εφοδιαστικής αλυσίδας στην ανατολική πύλη της Ε.Ε. με τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου μηχανισμού προώθησης της εξωστρέφειας των ελληνικών Logistics, μέσα από σύμπραξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή και μέσα από σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις.
 • Διευκόλυνση πρόσβασης ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές μέσα από την ταχύτερn προώθηση και ολοκλήρωση διμερών εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες, που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα ελληνικά προϊόντα όπως οι ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Χώρες Κόλπου και Χώρες Mercosur κ.λπ.
 • Διεθνή αναγνώριση και κατοχύρωση των εμπορικών δικαιωμάτων των ελληνικών προϊόντων.
 • Άρση των οικονομικών εμποδίων εισόδου των ελληνικών προϊόντων σε νέες αγορές, καθώς και των γραφειοκρατικών εμποδiων σε τρίτες χώρες.
 1. 11. Βελτίωση λειτουργίας τελωνείων με διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των τελωνείων, αλλά και άμεση λειτουργία του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΟΠΣ) που θεσπίστηκε από τον ν. 4072/2012, στο οποίο θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εξαγωγές και εισαγωγές από τις επιχειρήσεις. Το ΕΟΠΣ θα εκδίδει και τις αντίστοιχες απαιτούμενες βεβαιώσεις/άδειες. Η διασύνδεση τέλος του ΕΟΠΣ με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet, που επίσης προβλέπεται στον. 4072/2012, θα επιταχύνει και τις ίδιες τις διαδικασίες εκτελωνισμού.
 2. 12. Συμβουλευτικές δομές και κατάρτισn ανθρώπινου δυναμικού για την παροχή υπηρεσιών μίας στάσης προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

[:]