Προκαταβολή από το ΕΣΠΑ χωρίς εγγυητική

Επιδότηση σε νέους αγρότες
21 Απριλίου, 2016
Δυνητικά οφέλη ύψους 1 δισ. ευρώ από κοινωνικές επενδύσεις
26 Απριλίου, 2016
Δείτε τα όλα

Προκαταβολή από το ΕΣΠΑ χωρίς εγγυητική

[:el]21/4/2016

Ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη σχετικά με τη λήψη προκαταβολής επιχορήγησης των δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ, χωρίς πρακτικά την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής.

Πιο συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε και η πρόταση και η διαδικασία που ο ΣΕΒΕ πρότεινε, δηλαδή η πρόβλεψη νέου τρόπου προκαταβολής όπου, μέσω Ανοικτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts) που θα λειτουργούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα μπορεί ο Δικαιούχος να λάβει την προκαταβολή πρακτικά χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτης Κορκολής, διαβεβαίωσε ότι μέχρι την εκταμίευση των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων που έχουν προκηρυχθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για να μπορέσει η νέα πρόβλεψη για δυνατότητα χρήσης Escrow Accounts να εφαρμοστεί στην πράξη.

Η δυνατότητα λήψης προκαταβολής πρακτικά χωρίς εγγυητικές επιστολές, στην σημερινή συγκυρία, ήταν επιβεβλημένη και αποτελεί μία απόφαση-σταθμό, η οποία αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την αξιοποίηση των προγραμμάτων και έμμεσα τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Ο ΣΕΒΕ ζήτησε μάλιστα η νέα αυτή δυνατότητα να εφαρμοσθεί και σε άλλα πλαίσια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως πχ στον επενδυτικό νόμο.

Επισημαίνοντας τη σημασία των εξαγωγών για την εθνική οικονομία και την έξοδο από την κρίση, ο ΣΕΒΕ ζήτησε την καθιέρωση κατάλληλα προσδιορισμένου οριζόντιου κριτηρίου εξωστρέφειας (με επιπλέον μοριοδότηση, κ.λ.π.) σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και γενικότερα, ώστε, αφενός, να ενισχυθούν και να επιβραβευθούν οι ήδη εξαγωγικές επιχειρήσεις και, αφετέρου, να παροτρυνθούν οι μη ή σε μικρό ποσοστό εξαγωγικές να αναπτύξουν εξωστρέφεια.

Πέραν αυτού, και παρά τη συμπερίληψη επιλεξιμότητας κάποιων δαπανών που σχετίζονται με την εξωστρέφεια στο προκηρυχθέν πρόγραμμα «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον των εξαγωγέων για στοχευμένα νέα προγράμματα τύπου «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα» που αναμένεται να προκηρυχθούν μετά το Πάσχα.

Ο ΣΕΒΕ εξέφρασε την ελπίδα του οι όποιες αποφάσεις σχετικά με το πλαίσιο προκήρυξης και διαχείρισης των εν λόγω προγραμμάτων – όπως και των άλλων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας – να ληφθούν σύντομα συνδυαστικά με την επιλογή και ανάληψη των νέων καθηκόντων από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014–2020 (ΕΠΑνΕΚ) που, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος διαθέτει ευρεία αντιπροσωπευτικότητα καθώς και την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, τις αναγκαίες υλικοτεχνικές υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους υψηλής εμπειρίας στη διαχείριση ενισχύσεων.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πρωτίστως για κεφάλαια κίνησης η έλλειψη των οποίων – αλλά και οι δυσμενείς όροι χρηματοδότησης για όσες έχουν ακόμη πρόσβαση σε αυτά -, σε συνδυασμό και με τα capital controls, διατηρεί χαμηλή την παραγωγική τους δραστηριότητα και αναστέλλει την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους, παρά το ότι καταφέρνουν να λαμβάνουν παραγγελίες από το εξωτερικό.

Ο κ Παναγιώτης Κορκολής αναφέρθηκε στη στρατηγική του Υπουργείου Οικονομίας για τη βελτίωση της ρευστότητας μέσα από τη δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας και την αξιοποίηση εναλλακτικών θεσμών χρηματοδότησης και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, σε συνεργασία και με χρηματοοικονομικούς οίκους του εξωτερικού, ώστε στη νέα προγραμματική περίοδο, να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους.

Σε αυτά περιλαμβάνονται και εργαλεία για δάνεια και εγγυήσεις για κεφάλαια κίνησης και χρηματοδότηση στοχευμένων δράσεων όπου το ΕΣΠΑ θα έχει το ρόλο υψηλής εγγύησης για τη μόχλευση κεφαλαίων και από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.[:]