Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ
5 Δεκεμβρίου, 2014
Ευνοϊκά Δάνεια JEREMIE για σκοπούς Γενικής Επιχειρηματικότητας
5 Δεκεμβρίου, 2014
Δείτε τα όλα

Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Παροχή εγγυήσεων της ΕΤΕΑΝ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών που εκδιδουν οι Τράπεζες και απευθύνονται στους προμηθευτές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες του Προγράμματος Εγγυητικών επιστολών:

  • Eurobank
  • Εθνική Τράπεζα
  • Alpha Τράπεζα
  • Τράπεζα Αττικής
  • Παγκρήτια Τράπεζα
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
  • Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
  • Συνεταιριστική Τράπεζα ΚαρδίτσαςΠαρατάθηκε έως την 31.12.2014 η διάρκεια του Προγράμματος Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπερ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.