Πρόγραμμα COSME 2014-2020 για την ενίσχυση επιχειρήσεων στον τουρισμό

Οι οφειλές πνίγουν το Δημόσιο!
29 Μαΐου, 2015
Ξεκαθάρισμα στα καταναλωτικά δάνεια με γενναίο κούρεμα οφειλών
2 Ιουνίου, 2015
Δείτε τα όλα

Πρόγραμμα COSME 2014-2020 για την ενίσχυση επιχειρήσεων στον τουρισμό

2/6/2015

Πρόσκληση εξέδωσε το ΥΠΕΣ σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (COSME, 2014-2020).

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές.

Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP). Με σκοπό την ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:

• Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.

• Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.

• Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη.

• Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

• Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασης τους στις αγορές.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποστηρίζει, συμπληρώνει και συντονίζει δράσεις των κρατών μελών, ιδιαίτερα τα προβλήματα διακρατικού χαρακτήρα τα οποία, λόγω των οικονομιών κλίμακας ή ως αποτέλεσμα της επίδειξης τους, μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως:

• Η αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς στην ενιαία αγορά.

• Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι κύριες δράσεις του προγράμματος:

• Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων (δημιουργία, επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης).

• Το Enterprise Europe Network: Δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Το δίκτυο αυτό είναι ένα «one-stop shop» για τις επιχειρηματικές ανάγκες των ΜΜΕ στην ΕΕ και πέρα από αυτήν.

• Η Επιχειρηματικότητα. Υποστήριξη για την ενθάρρυνση των εθνικών δικτύων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εντοπισμό δυνατοτήτων για επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

• Η βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και πολιτικής ανάπτυξης τους.

• Η διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Διευκόλυνση της επέκτασης στην ενιαία αγορά της ΕΕ και στις αγορές εκτός της ΕΕ.

Το όλο πρόγραμμα είναι βασισμένο σε τρεις θεματικές ενότητες:

 1. Ενίσχυση των τουριστικών ροών σε εποχές μεσαίας και χαμηλής ζήτησης για ηλικιωμένους και νέους.
 2. Πολυμορφία των ευρωπαϊκών τουριστικών προσφορών και προϊόντων – προώθηση διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων.
 3. Ενίσχυση της τουριστικής προσβασιμότητας – βελτίωση των υπηρεσιών για τουρίστες με ειδικές ανάγκες πρόσβασης.

Για την επίτευξη των στόχων προϋποτίθενται συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Η αύξηση των τουριστικών ροών από ηλικιωμένους και νέους στοχεύουν στην χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας.

Περαιτέρω, η υποστήριξη της παροχής τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, οικογένειες με παιδιά θα αυξήσει την ποιότητα του τουρισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρόκειται για μία ολική αναβάθμιση της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γενικές αρχές για την προετοιμασία των προτάσεων:

 • Σαφήνεια στη διατύπωση του έργου.
 • Εξειδίκευση των αναγκών, της ομάδας στόχου και της σκοπιμότητας επιλογής του, της συνάφειας αναγκών-στόχων-προτεινόμενων δράσεων-προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και της συμπληρωματικότητας με άλλες δράσεις.
 • Σύντομο και σαφές σχέδιο δράσης.
 • Τεχνική και οικονομική ετοιμότητα.
 • Αποτύπωση πραγματικών μετρήσιμων αποτελεσμάτων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

Το COSME 2014-2020 αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα αποτελούνται από 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, την περιφερειακή ανάπτυξη ή σε οποιοδήποτε πεδίο καλύπτει η παρούσα πρόσκληση (εθνικές ή τοπικές/περιφερειακές αρχές και δίκτυά τους ή ενώσεις σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ταξιδιωτικά γραφεία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιοι και ιδιωτικοί πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια) από τουλάχιστον 4 (για τις θεματικές 1 και 2) και 2 διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες (για τη θεματική 3) αντίστοιχα.

Μία σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, 1 εθνική ή περιφερειακή ή τοπική αρχή και 1 ένωση, ομοσπονδία ή οργανισμό που είναι ενεργή στα πεδία της νεολαίας ή σε θέματα τρίτης ηλικίας, στον αθλητισμό, στη φυσική/πολιτιστική κληρονομιά ή εκπροσωπεί άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά σε:

 • €1.700.000 ευρώ για τη Θεματική 1, (1.000.000 ευρώ για έργα που στοχεύουν σε ηλικιωμένους, 700.000 ευρώ για έργα που στοχεύουν νέους).
 • 1.700.000 ευρώ για τη Θεματική 2.
 • 2.900.000 ευρώ για τη Θεματική 3.

 

Πολύ σημαντική είναι η δυνατότητα λήψης προκαταβολής που αντιστοιχεί στο 70% της αιτούμενης επιδότησης μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.