Πώς κατανέμονται οι ενισχύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ οι επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα από το Ταμείο Ανάκαμψης
27 Ιανουαρίου, 2023
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Παράταση διάρκειας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
3 Φεβρουαρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Πώς κατανέμονται οι ενισχύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

27/01/2023

Μέσω τριών χρηματοδοτικών δράσεων η διάθεση πόρων ύψους 300 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους

Δέσμη τριών χρηματοδοτικών δράσεων ύψους 300 εκατ. ευρώ, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενερ- γοποιεί μέσω του νέου ΕΣΠΑ το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Τα 300 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης θα διατεθούν με το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», το οποίο βρίσκεται ήδη σε καθεστώς προδημοσίευσης και η προκήρυξή του, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη, θα έχει «βγει στον αέρα» έως τις 31 Ιανουαρίου.

Το πρόγραμμα, στόχος του οποίου είναι η αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα, περιλαμβάνει τρεις διακριτές δράσεις, κάθε μία από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Ειδικότερα:

Η δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενσωματώσει ακόμα σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 18.000 έως και 30.000 ευρώ.

Η δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι από 50.000 έως και 650.000 ευρώ.

Η δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.000 έως και 1.200.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό επιδότησης των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να ανέλθει στο 50%, ενώ η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων.

1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Η δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μια εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Στο πλαίσιο της δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενισχύονται οι εξής παρεμβάσεις:
– Εξοπλισμός/Υποδομές, με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κ.λπ.
– Εφαρμογές/Λογισμικό, με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και διαδικασιών (π.χ. ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS κ.λπ.), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.λπ.
– Υπηρεσίες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση, με ενδεικτικές δαπάνες: υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία», όπως «Software-As-A-Service», «CloudAs-A-Service», συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: Βασική προτεραιότητα της δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεσαίας ψηφιακής ωριμότητας μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών, με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία τους, να βελτιώσουν την παραγωγική διαδικασία τους, αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη δράση για τον «Προηγμένο Ψηφιακό Μετασχηματισμό» είναι οι εξής:
– Δαπάνες εξοπλισμού, με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.ά.
– Δαπάνες εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων, με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες: προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνοπροστασία κ.ά.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων.
– Δαπάνες λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.
– Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση, με ενδεικτικές δαπάνες: τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»: Βασική προτεραιότητα της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» είναι η αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επιμέρους αναγκών σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη δράση για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό Αιχμής» είναι οι εξής:
– Δαπάνες εξοπλισμού, με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή μεταφορά αποθήκευση), παραγωγής αποθήκευσης μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνοπροστασία κ.ά.), συστημάτων και εξοπλισμού μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.ά.
– Δαπάνες λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυΐας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.
– Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση, με ενδεικτικές δαπάνες: συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται από 200.001 έως και 1.200.000 ευρώ. Συνεπώς, επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 200.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν μπορούν να υποβληθούν. Εάν ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 1.200.000 ευρώ, τότε κρίνεται επιλέξιμο, ωστόσο το υπερβάλλον ποσό δεν επιδοτείται και η δαπάνη θα πρέπει να καλυφθεί με ίδια συμμετοχή. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Όροι και προϋποθέσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και για τις τρεις δράσεις η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών τού υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της πρόσκλησης που θα εκδοθεί.

Στο πλαίσιο των τριών δράσεων δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι).

Επίσης, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

Εξαιρούνται επίσης οι εξωχώριες (offshore), οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθώς και οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική).

Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Πηγή: Ναυτεμπορική