Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Παράταση διάρκειας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

Πώς κατανέμονται οι ενισχύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
27 Ιανουαρίου, 2023
Και οι franchisees στα νέα ΕΣΠΑ
3 Φεβρουαρίου, 2023
Δείτε τα όλα

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Παράταση διάρκειας υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

03/02/2023

9η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

Δημοσιεύθηκε η 9η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων της Δράσης  «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»  του ΕΠΑνΕΚ σύμφωνα με την οποία η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων παρατείνεται κατά τρεις μήνες και μέχρι το αργότερο την 31-12-2023.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Πηγή: oenet.gr